Up­rzej­mość męska: naj­wytwor­niej­sza for­ma fałszu.


up­rzej­mość-męska-naj­wytwor­niej­sza-for­-fałszu
julian tuwimup­rzej­mośćmęskanaj­wytwor­niej­szafor­mafałszuup­rzej­mość męskanaj­wytwor­niej­sza for­mafor­ma fałszunaj­wytwor­niej­sza for­ma fałszu

Uprzejmość męska: najwytworniejsza forma fałszu.Mu­zyka to naj­subtel­niej­sza for­ma prze­kazu, można stwier­dzić, że żad­na dzie­dzi­na sztu­ki nie po­rusza ani nie wpływa na podświado­mość tak, jak muzyka.Mil­cze­nie to naj­trud­niej­sza i naj­dosko­nal­sza sztuka.Twier­dzę, że kos­miczne przeżycie re­ligij­ne sta­nowi naj­silniej­szą i naj­szlachet­niej­szą po­budkę do ba­dań naukowych.Naj­gor­sza, naj­trud­niej­sza do wy­lecze­nia niena­wiść to ta­ka, która zajęła miej­sce wiel­kiej miłości.Grac­ja imi­tuje de­likat­ność, jak up­rzej­mość - dobroć.