Upa­dek mo­ral­ny to źródło no­wych sys­temów społecznych.


upa­dek-mo­ral­ny-to źródło-no­wych-sys­temów-społecznych
sakaguchi angoupa­dekmo­ral­nyto źródłono­wychsys­temówspołecznychupa­dek mo­ral­nymo­ral­ny to źródłoto źródło no­wychno­wych sys­temówsys­temów społecznychupa­dek mo­ral­ny to źródłomo­ral­ny to źródło no­wychto źródło no­wych sys­temówno­wych sys­temów społecznychupa­dek mo­ral­ny to źródło no­wychmo­ral­ny to źródło no­wych sys­temówto źródło no­wych sys­temów społecznychupa­dek mo­ral­ny to źródło no­wych sys­temówmo­ral­ny to źródło no­wych sys­temów społecznych

mówi się ty­le o to­leran­cji,a mało kto zda­je so­bie sprawę ze to­leran­cja z łaci­ny to zno­sić nie ak­cepto­wać wszys­tko .upa­dek war­tości pat­riotyz­mu ,war­tości na­rodo­wych i naszej re­ligi jaką jest bez wątpienia chrześci­jaństwo źle nam wróży,a bez wątpienia idea Mul­ti kul­tu­ral­na pot­wier­dza ta re­gułę zderze­nia kul­tur nig­dy nie wróżyło nic dobrego W dzi­siej­szym życiu świat na­leży tyl­ko do głupców, do niew­rażli­wych, do po­dek­scy­towa­nych. Pra­wo do życia i do zwy­cięstwa zdo­bywa się dziś nieomal ty­mi sa­mymi spo­soba­mi, ja­kimi zdo­bywa się zam­knięcie w do­mu wa­riatów: niez­dolnością do myśle­nia, niemo­ral­nością i hiperekscytacją.Głębo­ki upa­dek pro­wadzi często do wiel­kiego szczęścia.Gdy­by każdy upa­dek po­wodo­wał złama­nie, mo­ja wiot­ka dusza jeździłaby już na wózku inwalidzkim.A jed­nak jest Ktoś, kto ten upa­dek z nies­kończoną łagod­nością chwy­ta w swo­je dłonie.Ziem­ski upa­dek, pogrążenie duszy w ni­cości, ciem­ność, chłód - oto do cze­go doszedł służąc sa­memu sobie