Upa­dek mo­ral­ny to źródło no­wych sys­temów społecznych.


upa­dek-mo­ral­ny-to źródło-no­wych-sys­temów-społecznych
sakaguchi angoupa­dekmo­ral­nyto źródłono­wychsys­temówspołecznychupa­dek mo­ral­nymo­ral­ny to źródłoto źródło no­wychno­wych sys­temówsys­temów społecznychupa­dek mo­ral­ny to źródłomo­ral­ny to źródło no­wychto źródło no­wych sys­temówno­wych sys­temów społecznychupa­dek mo­ral­ny to źródło no­wychmo­ral­ny to źródło no­wych sys­temówto źródło no­wych sys­temów społecznychupa­dek mo­ral­ny to źródło no­wych sys­temówmo­ral­ny to źródło no­wych sys­temów społecznych

Głębo­ki upa­dek pro­wadzi często do wiel­kiego szczęścia. -Johann Wolfgang Goethe
głębo­ki-upa­dek-pro­wadzi-często-do wiel­kiego-szczęścia
Gdy­by każdy upa­dek po­wodo­wał złama­nie, mo­ja wiot­ka dusza jeździłaby już na wózku inwalidzkim. -AlexWolf
gdy­by-każdy-upa­dek-po­wodo­wał-złama­nie-mo­ja-wiot­ka-dusza-ździłaby-już-na wózku-inwalidzkim
A jed­nak jest Ktoś, kto ten upa­dek z nies­kończoną łagod­nością chwy­ta w swo­je dłonie. -Rainer Maria Rilke
a jed­nak-jest ktoś-kto-ten-upa­dek-z nies­kończoną-łagod­nośą-chwy­-w swo­-dłonie
Ziem­ski upa­dek, pogrążenie duszy w ni­cości, ciem­ność, chłód - oto do cze­go doszedł służąc sa­memu sobie  -Tośka_93
ziem­ski-upa­dek-pogrążenie-duszy-w ­coś-ciem­ność-chłód- oto-do cze­go-doszedł-służąc-­memu-sobie