Upiory jakieś mam na rękach kołysać w bzdu­rach po szyję? 


upiory-jakieś-mam-na rękach-kołysać-w-bzdu­rach-po szyję 
władysław broniewskiupioryjakieśmamna rękachkołysaćbzdu­rachpo szyję upiory jakieśjakieś mammam na rękachna rękach kołysaćkołysać ww bzdu­rachupiory jakieś mamjakieś mam na rękachmam na rękach kołysaćna rękach kołysać wkołysać w bzdu­rachupiory jakieś mam na rękachjakieś mam na rękach kołysaćmam na rękach kołysać wna rękach kołysać w bzdu­rachupiory jakieś mam na rękach kołysaćjakieś mam na rękach kołysać wmam na rękach kołysać w bzdu­rach

Mam krew na rękach. (po skon­struowa­niu bom­by atomowej) Do­syć sztywną mam szyję i dla­tego wciąż żyję, że po­lity­ka dla mnie, to w kryszta­le pomyje.Sen ro­zumu rodzi upiory.Tak jak na po­lu wal­ki nie te­go człowieka Mam za naj­dziel­niej­sze­go, co najgłośniej szczeka, Tak sa­mo i po­bożność szczerą w ser­cu kryje Nie ten, co leżąc krzyżem, skręca so­bie szyję! Kto rządzi przeszłością - głosił je­den ze slo­ganów Par­tii - w te­go rękach jest przyszłość; kto rządzi te­raźniej­szością, w te­go rękach jest przeszłość.Mam cza­sem taką zajawkę, Na podziałanie, od­pał jakiś Mam nas­tro­jową huśtawkę I nie wiem, co dalej... Za­kumać to wszystko Jest trud­no, ale szukanie, Zwie­dza­nie, po kątach szperanie Załat­wia kil­ka kwestii Że nag­le czaisz, co jest grane Skąd te hej­ty i nicponie, Cza­sem przes­tać trze­ba myśleć Za­kumać, co jest fajne Bez zas­ta­nowienia zrobić So­bie przerwę, zam­knąć Na ga­danie gębę. Posłuchać świata wkoło, Krzyknąć, zaśpiewać wesoło, Zasza­leć... Podziękować Rodzi­com, Bo­gu, przyjaciołom Póki czas jest w naszych rękach.