Uprzejmość tak mało kosztuje, a tak wiele można za nią kupić.


uprzejmość-tak-ło-kosztuje-a-tak-wiele-można-za-ą-kupić
charles maurice talleyrand - perigorduprzejmośćtakmałokosztujewielemożnazaniąkupićuprzejmość taktak małomało kosztujetak wielewiele możnamożna zaza niąnią kupićuprzejmość tak małotak mało kosztujea tak wieletak wiele możnawiele można zamożna za niąza nią kupićuprzejmość tak mało kosztujea tak wiele możnatak wiele można zawiele można za niąmożna za nią kupića tak wiele można zatak wiele można za niąwiele można za nią kupić

Co można zaofe­rować ko­muś, kto nic nie chce brać? Od­po­wiedź nie jest na dziś, nie na jut­ro, może na kiedyś. Sa­mot­ność w sieci - rzeczy­wis­tość i tak dużo słab­sza od książki. Dwa la­ta ciszy, tak wiele, a tak mało. Niewie­dza, tak bo­li, tak mało znaczy. Dwa la­ta i na­dal nic nie chcę. Jeszcze nie te­raz. To nic, że kiedyś będzie za późno. Nie chcę. Nic.Przyzwoitość. Ktoś, kto wcale nie był tak wyrafinowany jak pan de La Roche-foucault, uczynił taką oto uwagę: Za pieniądze można kupić wiele rzeczy - dobrych i złych. Ale wszystkie pieniądze świata nie wystarczyłyby, aby kupić przyjaciela lub zrekompensować jego utratę.Wiele bezcennych rzeczy można kupić.Daję To­bie tak wiele, a jed­nak za mało.Mało ludzi z miłości umiera, a tak wiele z niej żyje!