Ur­na wy­bor­cza tworzy zgod­ność bez jed­no­myślności zaś ry­nek jed­no­myślność bez zgodności.


ur­na-wy­bor­cza-tworzy-zgod­ność-bez-jed­no­myślnoś-zaś-ry­nek-jed­no­myślność-bez-zgodnoś
milton friedmanur­nawy­bor­czatworzyzgod­nośćbezjed­no­myślnościzaśry­nekjed­no­myślnośćzgodnościur­na wy­bor­czawy­bor­cza tworzytworzy zgod­nośćzgod­ność bezbez jed­no­myślnościjed­no­myślności zaśzaś ry­nekry­nek jed­no­myślnośćjed­no­myślność bezbez zgodnościur­na wy­bor­cza tworzywy­bor­cza tworzy zgod­nośćtworzy zgod­ność bezzgod­ność bez jed­no­myślnościbez jed­no­myślności zaśjed­no­myślności zaś ry­nekzaś ry­nek jed­no­myślnośćry­nek jed­no­myślność bezjed­no­myślność bez zgodnościur­na wy­bor­cza tworzy zgod­nośćwy­bor­cza tworzy zgod­ność beztworzy zgod­ność bez jed­no­myślnościzgod­ność bez jed­no­myślności zaśbez jed­no­myślności zaś ry­nekjed­no­myślności zaś ry­nek jed­no­myślnośćzaś ry­nek jed­no­myślność bezry­nek jed­no­myślność bez zgodnościur­na wy­bor­cza tworzy zgod­ność bezwy­bor­cza tworzy zgod­ność bez jed­no­myślnościtworzy zgod­ność bez jed­no­myślności zaśzgod­ność bez jed­no­myślności zaś ry­nekbez jed­no­myślności zaś ry­nek jed­no­myślnośćjed­no­myślności zaś ry­nek jed­no­myślność bezzaś ry­nek jed­no­myślność bez zgodności

Ludzie są bez­bor­nni wo­bec lo­su, są ofiara­mi cza­su. I włas­nych uczuć.Są rzeczy, które po pros­tu bez­pie­czniej jest ro­bić w to­warzys­twie mężczyz­ny: wędro­wać nocą przez las, mie­szkać na pus­tko­wiu w szałasie. Często jed­nak oka­zywało się, że można się bez mężczyzn obyć al­bo jed­ne­go zastąpić innym.Jed­no­myślność odzwycza­ja od myślenia.była so­bie pew­na pa­ni od dwuznaczności tyczyła się ona części ludzkiej złożoności jed­na na­dawa­na z fak­tu by­cia człowiekiem dru­ga zaś wyp­ra­cowa­na z cza­su biegiem obie te odsłony ważnym as­pektem życia lecz jak to w świecie by­wa są nadużycia ów na­rusze­nie uważane za przestępstwo bez­wstyd­ny postępek burzy jej jestestwo ot jed­na wiel­ka głucha sa­mot­ność w mym ser­cu gości.. a Ty do­dajesz od cza­su do cza­su stu­kot od­da­lających się obcasów..O ile pros­tszy byłby świat bez miłości, jed­nak nie da czy­tać się książki bez treści.