Ur­na wy­bor­cza tworzy zgod­ność bez jed­no­myślności zaś ry­nek jed­no­myślność bez zgodności.


ur­na-wy­bor­cza-tworzy-zgod­ność-bez-jed­no­myślnoś-zaś-ry­nek-jed­no­myślność-bez-zgodnoś
milton friedmanur­nawy­bor­czatworzyzgod­nośćbezjed­no­myślnościzaśry­nekjed­no­myślnośćzgodnościur­na wy­bor­czawy­bor­cza tworzytworzy zgod­nośćzgod­ność bezbez jed­no­myślnościjed­no­myślności zaśzaś ry­nekry­nek jed­no­myślnośćjed­no­myślność bezbez zgodnościur­na wy­bor­cza tworzywy­bor­cza tworzy zgod­nośćtworzy zgod­ność bezzgod­ność bez jed­no­myślnościbez jed­no­myślności zaśjed­no­myślności zaś ry­nekzaś ry­nek jed­no­myślnośćry­nek jed­no­myślność bezjed­no­myślność bez zgodnościur­na wy­bor­cza tworzy zgod­nośćwy­bor­cza tworzy zgod­ność beztworzy zgod­ność bez jed­no­myślnościzgod­ność bez jed­no­myślności zaśbez jed­no­myślności zaś ry­nekjed­no­myślności zaś ry­nek jed­no­myślnośćzaś ry­nek jed­no­myślność bezry­nek jed­no­myślność bez zgodnościur­na wy­bor­cza tworzy zgod­ność bezwy­bor­cza tworzy zgod­ność bez jed­no­myślnościtworzy zgod­ność bez jed­no­myślności zaśzgod­ność bez jed­no­myślności zaś ry­nekbez jed­no­myślności zaś ry­nek jed­no­myślnośćjed­no­myślności zaś ry­nek jed­no­myślność bezzaś ry­nek jed­no­myślność bez zgodności

Ludzie są bez­bor­nni wo­bec lo­su, są ofiara­mi cza­su. I włas­nych uczuć. -John Irving
ludzie-są bez­bor­nni-wo­bec-lo­su-są ofiara­mi-cza­su-i włas­nych-uczuć
Jed­no­myślność odzwycza­ja od myślenia. -Kazimierz Chyła
jed­no­myślność-odzwycza­ja-od myślenia
ot jed­na wiel­ka głucha sa­mot­ność w mym ser­cu gości.. a Ty do­dajesz od cza­su do cza­su stu­kot od­da­lających się obcasów.. -NieBędęJulią
ot-jed­na-wiel­ka-głucha-­­ność-w mym-ser­cu-goś-a ty do­dajesz-od cza­su-do cza­su-stu­kot-od­da­lających ę-obcasów
O ile pros­tszy byłby świat bez miłości, jed­nak nie da czy­tać się książki bez treści. -respirer
o ile-pros­tszy-byłby-świat-bez-miłoś-jed­nak-nie da czy­ć ę-książki-bez-treś