Uro­da cie­szy tyl­ko oczy, dob­roć jest war­tością trwałą.


uro­da-cie­szy-tyl­ko-oczy-dob­roć-jest war­tośą-trwałą
safonauro­dacie­szytyl­kooczydob­roćjest war­tościątrwałąuro­da cie­szycie­szy tyl­kotyl­ko oczydob­roć jest war­tościąjest war­tością trwałąuro­da cie­szy tyl­kocie­szy tyl­ko oczydob­roć jest war­tością trwałąuro­da cie­szy tyl­ko oczy

- Jaką war­tość ma to co robimy? - Sa­mo działanie jest war­tością. Two­ja war­tość zni­ka, gdy re­zyg­nu­jesz z chęci do zmian i doświad­cza­nia życia. Masz jed­nak wybór, do­konaj go i poświęć mu się. Czy­ny te dadzą ci nową nadzieję i poczu­cie celu.By­cie sobą wiąże się zaw­sze z koszta­mi, lecz tyl­ko tak za­wiążesz przy­jaźnie będące war­tością bez­cenną. Z cyk­lu po­wieści Szczęście jest war­tością na którą zasługu­je każdy człowiek bez względu na to czy jest dob­ry czy zły. Jed­nakże nie każde­mu szczęście jest pisane.na dzień dob­ry, dob­ry wieczór.. ser­ce z pier­si chce wyskoczyć.. gdy Twe us­ta, Two­je oczy.. pat­rzę - one mówią wszystko.. ze­ro słów i tyl­ko gesty.. tchu brakuje.. tak Cię Kocham.. tak mnie Kochasz...Dob­roć nie może wypływać ze słabości, tyl­ko z potęgi.