Uro­da to wek­sel ho­noro­wany na całym świecie za okazaniem.


uro­da-to wek­sel-ho­noro­wany-na całym-świecie-za okazaniem
giovanni giacomo casanovauro­dato wek­selho­noro­wanyna całymświecieza okazaniemuro­da to wek­selto wek­sel ho­noro­wanyho­noro­wany na całymna całym świecieświecie za okazaniemuro­da to wek­sel ho­noro­wanyto wek­sel ho­noro­wany na całymho­noro­wany na całym świeciena całym świecie za okazaniemuro­da to wek­sel ho­noro­wany na całymto wek­sel ho­noro­wany na całym świecieho­noro­wany na całym świecie za okazaniemuro­da to wek­sel ho­noro­wany na całym świecieto wek­sel ho­noro­wany na całym świecie za okazaniem

Uroda to weksel honorowany na całym świecie za okazaniem.We­sołość to je­dyna rzecz, która w gotówce da­je szczęście, wszys­tko in­ne to tyl­ko wek­sel na szczęście.Schi­zof­re­nik z uro­jeniami to też oso­ba wierząca. Cze­mu więc na­leży leczyć je­go uro­jenia, pod­czas gdy pa­radok­salnie ba­zują na tej sa­mej stac­ji co uro­jenia w pos­ta­ci wiary w niewidzial­ne duchy, de­mony lub bo­ga. Schi­zof­re­nik po­siada zaz­wyczaj prze­cież wiarę w is­to­ty pa­ranor­malne, co więcej jeśli po­siada on na tym tle uro­jenia, nie różni się za wiele od wierzące­go w Bo­ga i w ob­ja­wienia je­go lub je­go cuda.Piękna ko­bieta, która ma cno­ty zac­ne­go człowieka, okaże się w ob­co­waniu naj­rozkoszniej­szą is­totą na świecie: uro­ku do­dają jej za­lety oboj­ga płci.Ludzkie cierpienia, suma cierpień doznawanych w każdej chwili na całym świecie to przeogromny ocean.Ho­noro­wy daw­ca cudzej krwi.