Urojenie jest ułudą, wedle której uważa się przedstawienie rzeczy za równoważne z rzeczą samą.


urojenie-jest-ułudą-wedle-której-uważa-ę-przedstawienie-rzeczy-za-równoważne-z-rzeczą-samą
emanuel kanturojeniejestułudąwedlektórejuważasięprzedstawienierzeczyzarównoważnerzecząsamąurojenie jestjest ułudąwedle którejktórej uważauważa sięsię przedstawienieprzedstawienie rzeczyrzeczy zaza równoważnerównoważne zz rzecząrzeczą samąurojenie jest ułudąwedle której uważaktórej uważa sięuważa się przedstawieniesię przedstawienie rzeczyprzedstawienie rzeczy zarzeczy za równoważneza równoważne zrównoważne z rzecząz rzeczą samąwedle której uważa sięktórej uważa się przedstawienieuważa się przedstawienie rzeczysię przedstawienie rzeczy zaprzedstawienie rzeczy za równoważnerzeczy za równoważne zza równoważne z rzecząrównoważne z rzeczą samąwedle której uważa się przedstawieniektórej uważa się przedstawienie rzeczyuważa się przedstawienie rzeczy zasię przedstawienie rzeczy za równoważneprzedstawienie rzeczy za równoważne zrzeczy za równoważne z rzecząza równoważne z rzeczą samą

Świat nie sądzi czynów ludzkich wedle ich dobroci, ale wedle ich piękności; nie wedle tego, czy są sprawiedliwe, ale czy wielkie; nie wedle ich rozsądku, ale wedle ich nadzwyczajności.Psychoanaliza jest tą psychiczną chorobą, za której terapię się uważa.Człowiek niech będzie człowiekiem! Niech tworzy swój stan wedle tego, co uważa za najlepsze!Psychoana­liza jest tą psychiczną cho­robą, za której te­rapię się uważa.Zdarza się, że podobnie jak przestaje się osądzać księcia wedle jego ułomności i cnót, tak samo książę osądza swych poddanych wedle przymiotów nic nie mających do rzeczy; wówczas bynajmniej nie dla zasług otrzymuje się stanowiska i bynajmniej nie z powodu nieudolności się je traci; dzieje się tak wskutek korzyści płynących z należenia do określonej partii lub wskutek złej doli, która z należenia do innej wynika.Jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać jest strach.