Us­ta są wro­tami nieszczęścia.


us­-są wro­tami-nieszczęścia
autor nieznanyus­tasą wro­taminieszczęściaus­ta są wro­tamisą wro­tami nieszczęściaus­ta są wro­tami nieszczęścia

Nie ma większego nieszczęścia, niż wspominać dni szczęśliwe w czas nieszczęścia.Real­ność nie ma znacze­nia. Per­cep­cja jest wszys­tkim. Liczy się to, co myślisz. Uz­nasz, że coś jest wro­giem i zniszczysz to, choćby i wro­gie nie było. Ma­gia in­ter­pre­tuje twój pun­kt widze­nia. Nie poz­wo­li ci za­bić te­go, kto według ciebie jest niewin­ny, lecz zniszczy każde­go, ko­go uz­nasz za wro­ga. De­cydu­je to, w co wierzysz.Lo­gika jest wro­giem sztu­ki,ale sztu­ce nie wol­no być wro­giem logiki.Przyczyną, dla której państwa wolne są mniej trwałe od innych, jest to, że i nieszczęścia, i sukcesy, jakie bywają ich udziałem, powodują prawie zawsze utratę wolności; podczas gdy sukcesy i nieszczęścia państwa, którego lud żyje w stanie poddaństwa, w równej mierze utwierdzają jego niewolę.Do naj­piękniej­szych cnót człowieka na­leży zdol­ność prze­bacza­nia. Zem­sta niszczy zarówno wro­ga, jak i nas sa­mych, nas sa­mych o ty­le groźniej, że pus­toszy naszą duszę, gdy wro­gowi możemy odpłacić tyl­ko szkodą cielesną. Prze­bacze­nie nas pomnaża.His­to­ria jest da­tami zapisana.