us­ta two­je: ocean różowy, spoj­rze­nie: fa­la wzburzona. a two­je sze­rokie ramiona: pas ratunkowy 


us­-two­-ocean-różowy-spoj­rze­nie-fa­-wzburzona-a-two­-sze­rokie-ramiona-ratunkowy 
lovely-girlus­tatwo­jeoceanróżowyspoj­rze­niefa­lawzburzonatwo­jesze­rokieramionaratunkowy us­ta two­jeocean różowyfa­la wzburzonatwo­je sze­rokiesze­rokie ramionapas ratunkowy a two­je sze­rokietwo­je sze­rokie ramionaa two­je sze­rokie ramiona

Humor to najlepszy pas ratunkowy na oceanie życia.czułe ramiona tulą skruszoną duszę pas bezpieczeństwa...  Można się w so­bie zat­ra­cić i nig­dy już nie wypłynąć. sze­rokie wody.Dob­roć ser­ca obej­mu­je ob­szar większy aniżeli sze­rokie po­le sprawiedliwości.Wszys­tkich wiel­kich wy­konawców, których widziałem, których chciałem naśla­dować, łączyło jed­no... spoj­rze­nie.Coś w ich spoj­rze­niu mówiło: „Wiem coś, cze­go ty nie wiesz”. Ja też chciałem ta­ki być.Gdy upa­dasz na dno pa­miętaj, z dna się le­piej od­bić i wypłynąć na sze­rokie wody.