Us­pokój się, us­pokój się te­raz, kiedy już wiesz, o co w życiu chodzi, kiedy już wiesz, że o nic.


us­pokój-ę-us­pokój ę-te­raz-kiedy-już-wiesz-o co w życiu-chodzi-kiedy-już-wiesz-że o nic
marta foxus­pokójsięus­pokój sięte­razkiedyjużwieszo co w życiuchodziże o nicus­pokój sięus­pokój się te­razkiedy jużjuż wieszo co w życiu chodzikiedy jużjuż wieszkiedy już wieszkiedy już wiesz

Na­wet nie wiesz jak bar­dzo te­raz Cię pot­rze­buję... Te­raz, kiedy wiem, że już niedługo mi Ciebie zabraknie..Kiedy myślisz, że wiesz już wszystko, zatrzymujesz się - stajesz w miejscu. Jak wiadomo, kiedy stajemy w miejscu - cofamy się.Naj­trud­niej­szy jest pier­wszy krok za­raz po tym kiedy myślisz, że osiągnąłeś już wszys­tko jed­nak ciągle nie wiesz od której no­gi zacząć I nad­chodzi ta­ka chwi­la, kiedy stwier­dzasz, że nie masz już nic do stra­cenia, że jes­teś słaby, ni­jaki i sam - tyl­ko Ty, nie masz nic i ni­kogo ... naj­pierw przychodzi strach. Później roz­pacz. A później... to wyzwala. Zbierz myśli. Zbierz swo­je ser­ce do ku­py. Po­radzisz so­bie. Te­raz może być już tyl­ko lepiej.Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza ge­nerac­ja, skrwa­wiona w woj­nach, na pew­no na pokój zasługu­je. Ale pokój, jak pra­wie wszys­tkie spra­wy te­go świata ma swoją cenę, wy­soką, ale wymierną.ty sam naj­le­piej wiesz co chcę ci powiedzieć kiedy mil­czę wtu­lona w ciebie a twój rękaw łas­kocze w policzki roz­pa­lone czy chłod­ne - to zu­pełnie bez znaczenia ty sam naj­le­piej wiesz kiedy pot­rze­buję żebyś otarł łzy z mo­jej mor­kej zapłaka­nej twarzy wyk­rzy­wionej w żałos­nym grymasie a kiedy po­winieneś od­wza­jem­nić uśmiech al­bo po pros­tu przy­tulić i milczeć... za­mykam oczy i muszę sie ciągle powstrzymywać żeby ich nie ot­worzyć i nie podejrzeć jak trwasz