Usłyszysz ciszę I to będę ja Kocha­nica szatana Niewol­ni­ca zła Dźwięki symfonii Nienapisanej Garść ob­razów z życia Bo­gini opętanej I zro­zumiesz od razu I zro­zumiem ja Nie wszys­tko jest złe Co do­tyka zła 


usłyszysz-ciszę-i-to będę-ja-kocha­nica-szatana-niewol­­ca-zła-dźwięki-symfonii-nienapisanej-garść-ob­razów-z życia-bo­gini
andreausłyszyszciszęto będęjakocha­nicaszatananiewol­ni­cazładźwiękisymfoniinienapisanejgarśćob­razówz życiabo­giniopętanejzro­zumieszod razuzro­zumiemniewszys­tkojest złecodo­tykazła usłyszysz ciszęciszę ii to będęto będę jaja kocha­nicakocha­nica szatanaszatana niewol­ni­caniewol­ni­ca złazła dźwiękidźwięki symfoniisymfonii nienapisanejnienapisanej garśćgarść ob­razówob­razów z życiaz życia bo­ginibo­gini opętanejopętanej ii zro­zumieszzro­zumiesz od razuod razu ii zro­zumiemzro­zumiem jaja nienie wszys­tkowszys­tko jest złejest złe coco do­tykado­tyka zła usłyszysz ciszę iciszę i to będęi to będę jato będę ja kocha­nicaja kocha­nica szatanakocha­nica szatana niewol­ni­caszatana niewol­ni­ca złaniewol­ni­ca zła dźwiękizła dźwięki symfoniidźwięki symfonii nienapisanejsymfonii nienapisanej garśćnienapisanej garść ob­razówgarść ob­razów z życiaob­razów z życia bo­giniz życia bo­gini opętanejbo­gini opętanej iopętanej i zro­zumieszi zro­zumiesz od razuzro­zumiesz od razu iod razu i zro­zumiemi zro­zumiem jazro­zumiem ja nieja nie wszys­tkonie wszys­tko jest złewszys­tko jest złe cojest złe co do­tykaco do­tyka zła 

I tak nig­dy nig­dy nie zro­zumiesz jak to jest mieć wszys­tko i nie po­siadać nic.Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą.Coś jest a później te­go nie ma,ktoś jest a z góry wiado­mo,że kiedyś jed­nak i tak odejdzie. Wszys­tko w życiu ma swój kres,im wcześniej to zro­zumiesz tym wcześniej zaczniesz trak­to­wać wszys­tko ze świado­mością,że kiedyś zos­ta­nie Ci odeb­ra­ne,a tym sa­mym nie będziesz cier­piał z po­wodu stra­ty. Bartłomiej Van Kalisz Jes­teś piękny. Jes­teś cu­dow­ny i wszys­tko, co ro­bisz, jest cu­dow­ne, bo ty to ro­bisz. Jes­teś tą sil­niej­szą stroną. Możesz zro­bić coś źle i wie­dzieć, że to jest złe, al­bo zro­bić coś dob­rze i wie­dzieć, że to jest dob­re, ale to coś nie może ci nicze­go zro­bić. Ty, to cały czas ty.Wiele w życiu mu­simy. Ale nie mu­simy czy­nić zła. A jeśli ja­kaś siła, ja­kiś strach, zmusza nas do czy­nienia zła, to nie zmu­si nas do te­go, byśmy te­go zła chcieli. Tym bar­dziej nie zmu­si nas do te­go, abyśmy trwa­li w tym chce­niu. W każdej chwi­li możemy wznieść się po­nad siebie i zacząć wszys­tko od nowa.Przy­pad­ki nie is­tnieją, wszys­tko dzieje się dla mnie i prze­ze mnie, a kiedy już przejdę moją drogę, u jej kre­su zro­zumiem włas­ne życie.