Ustalenie się pięknego języka jest owocem refleksji nader finezyjnych, dowcipnych, oraz smaku najczystszego.


ustalenie-ę-pięknego-języka-jest-owocem-refleksji-nader-finezyjnych-dowcipnych-oraz-smaku-najczystszego
stephanie - felicite de genlisustaleniesiępięknegojęzykajestowocemrefleksjinaderfinezyjnychdowcipnychorazsmakunajczystszegoustalenie sięsię pięknegopięknego językajęzyka jestjest owocemowocem refleksjirefleksji nadernader finezyjnychoraz smakusmaku najczystszegoustalenie się pięknegosię pięknego językapięknego języka jestjęzyka jest owocemjest owocem refleksjiowocem refleksji naderrefleksji nader finezyjnychoraz smaku najczystszegoustalenie się pięknego językasię pięknego języka jestpięknego języka jest owocemjęzyka jest owocem refleksjijest owocem refleksji naderowocem refleksji nader finezyjnychustalenie się pięknego języka jestsię pięknego języka jest owocempięknego języka jest owocem refleksjijęzyka jest owocem refleksji naderjest owocem refleksji nader finezyjnych

Prosta Droga Owocem ciszy jest modlitwa, Owocem modlitwy jest wiara, Owocem wiary jest miłość, Owocem miłości jest służba! Owocem służby jest pokój!Owocem ciszy jest modlitwa. Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój.Na­wet w deszczu jest cos pięknego...Nasz ból przedłuża się i zwiększa nieskończenie na skutek refleksji, jakiej nad nim dokonujemy.Pożądanie sprawia, że człowiek jest nader śmiały, ale miłości zawsze towarzyszy onieśmielenie.Życie jest ciągle walką, a pokój jest tylko owocem zwycięstwa.