Ut­knęłam w sy­tuac­ji, która czy­ni mnie w dużej mie­rze zniewo­loną. Dop­rawdy od­czu­wam przyk­rość, że ba­nal­ny fakt, iż jes­tem ko­bietą, zda­je się przyćmiewać gi­gan­tyczny wyczyn, ja­kiego do­konał Bil­ly Stultz.


ut­knęłam-w sy­tuac­ji-która-czy­-mnie-w żej-mie­rze-zniewo­loną-dop­rawdy od­czu­wam-przyk­rość-że ba­nal­ny-fakt
amelia earhartut­knęłamw sy­tuac­jiktóraczy­nimniew dużejmie­rzezniewo­lonądop­rawdy od­czu­wamprzyk­rośćże ba­nal­nyfaktiż jes­temko­bietązda­je sięprzyćmiewaćgi­gan­tycznywyczynja­kiegodo­konałbil­lystultzut­knęłam w sy­tuac­jiktóra czy­niczy­ni mniemnie w dużejw dużej mie­rzemie­rze zniewo­lonądop­rawdy od­czu­wam przyk­rośćże ba­nal­ny faktiż jes­tem ko­bietązda­je się przyćmiewaćprzyćmiewać gi­gan­tycznygi­gan­tyczny wyczynja­kiego do­konałdo­konał bil­lybil­ly stultzktóra czy­ni mnieczy­ni mnie w dużejmnie w dużej mie­rzew dużej mie­rze zniewo­lonązda­je się przyćmiewać gi­gan­tycznyprzyćmiewać gi­gan­tyczny wyczynja­kiego do­konał bil­lydo­konał bil­ly stultz

Nic mnie już nie smu­ci , ani też nie cie­szy .Nic mnie już nie bo­li , nie po­siadam wo­li. Nic mnie już nie ku­si , na­wet żeby zgrzeszyć.Jes­tem też po­wol­na , bo gdzie mam się spie­szyć?Nie od­czu­wam głodu , nie od­czu­wam chłodu , a Ty py­tasz : ''Co tam u mnie ?Fakt, że jes­tem pa­ranoikiem, nie oz­nacza jeszcze, że cały świat nie sprzy­mie­rzył się prze­ciw­ko mnie.Wol­ność... nie czu­je się wolna Szcze­rość... nie wiem, czy sa­ma jes­tem ze sobą szczera Miłość.... wyrzecze­nia, tru­dy, bez­sensow­na gra Czy zda­jesz so­bie sprawę, że za­nim skończysz czy­tać to zda­nie, ktoś zdąży um­rzeć, śmier­cią na­turalną, czy też w wy­niku wy­pad­ku, choroby... Ktoś in­ny właśnie się na­rodził w kochającej rodzi­nie, bądź ta­kiej, która miłości nie zna... Nie ważne, co dzieje się te­raz. Pa­miętaj, gdzieś na świecie jest ktoś, kto czu­je te­raz to sa­mo co Ty. Po­myśl o nim. Może pot­rze­buje właśnie ciebie... W szczęściu, czy też smut­ku i swej samotności...Jes­tem sta­bil­na emoc­jo­nal­nie jak szklan­ka wo­dy w ręku sta­rego człowieka cho­rego na parkinsona.Budząc się dziś ra­no od­kryłam, że jes­tem marze­niem każde­go mężczyz­ny. Jes­tem ko­bietą, która nie mówi ;) Miłego dnia wszys­tkim ;D