Uto­pić się we włas­nych myślach jest łat­wo, gorzej jest z nich wypłynąć z uśmie­chem na twarzy.


uto­pić ę-we włas­nych-myślach-jest łat­wo-gorzej-jest z nich-wypłynąć-z uśmie­chem-na twarzy
andreeuto­pić sięwe włas­nychmyślachjest łat­wogorzejjest z nichwypłynąćz uśmie­chemna twarzyuto­pić się we włas­nychwe włas­nych myślachmyślach jest łat­wogorzej jest z nichjest z nich wypłynąćwypłynąć z uśmie­chemz uśmie­chem na twarzyuto­pić się we włas­nych myślachwe włas­nych myślach jest łat­wogorzej jest z nich wypłynąćjest z nich wypłynąć z uśmie­chemwypłynąć z uśmie­chem na twarzyuto­pić się we włas­nych myślach jest łat­wogorzej jest z nich wypłynąć z uśmie­chemjest z nich wypłynąć z uśmie­chem na twarzygorzej jest z nich wypłynąć z uśmie­chem na twarzy

w zachwy­cie żyć z uśmie­chem na twarzy kochać człowieka Zat­ra­camy się we włas­nych myślach, przez co nie wiemy co jest prawdą a co złudzeniem. ~ MarcelWiebers Uśmie­cham się do moich smut­nych myśli, Uśmie­cham się do sza­rych, nud­nych spraw I wra­ca smak - smak ciepłych słońcem wiśni, Co zos­tał hen, za morzem czar­nych kaw... Do marzeń mych, co się na wiet­rze chwieją Co dzień, z nadzieją, pier­wsza uśmie­cham się! Życie człowieka od pew­ne­go wieku składa się z włas­nych trosk i włas­nych przy­jem­ności, na sta­rość zaś - z włas­nych trosk i cudzych przyjemności.Kwiat jest uśmie­chem rośliny.Przez nieuwagę można się uto­pić w czyichś łzach.