Uto­pić się we włas­nych myślach jest łat­wo, gorzej jest z nich wypłynąć z uśmie­chem na twarzy.


uto­pić ę-we włas­nych-myślach-jest łat­wo-gorzej-jest z nich-wypłynąć-z uśmie­chem-na twarzy
andreeuto­pić sięwe włas­nychmyślachjest łat­wogorzejjest z nichwypłynąćz uśmie­chemna twarzyuto­pić się we włas­nychwe włas­nych myślachmyślach jest łat­wogorzej jest z nichjest z nich wypłynąćwypłynąć z uśmie­chemz uśmie­chem na twarzyuto­pić się we włas­nych myślachwe włas­nych myślach jest łat­wogorzej jest z nich wypłynąćjest z nich wypłynąć z uśmie­chemwypłynąć z uśmie­chem na twarzyuto­pić się we włas­nych myślach jest łat­wogorzej jest z nich wypłynąć z uśmie­chemjest z nich wypłynąć z uśmie­chem na twarzygorzej jest z nich wypłynąć z uśmie­chem na twarzy

w zachwy­cie żyć z uśmie­chem na twarzy kochać człowieka  -taktojax
w zachwy­cie-żyć-z-uśmie­chem-na twarzy-kochać-człowieka 
Zat­ra­camy się we włas­nych myślach, przez co nie wiemy co jest prawdą a co złudzeniem. ~ MarcelWiebers  -Astern
zat­ra­camy ę-we włas­nych-myślach-przez-co nie wiemy-co jest prawdą-a co złudzeniem-~-marcelwiebers 
Życie człowieka od pew­ne­go wieku składa się z włas­nych trosk i włas­nych przy­jem­ności, na sta­rość zaś - z włas­nych trosk i cudzych przyjemności. -Magdalena Samozwaniec
Życie-człowieka-od pew­ne­go-wieku-składa ę-z włas­nych-trosk-i włas­nych-przy­jem­noś-na sta­rość-zaś- z włas­nych-trosk
Kwiat jest uśmie­chem rośliny. -Peter Hille
kwiat-jest uśmie­chem-rośliny
Przez nieuwagę można się uto­pić w czyichś łzach. -Andrzej Coryell
przez-nieuwagę-można ę-uto­pić-w czyichś-łzach