Utonąć na dnie kieliszka, to także rodzaj samobójstwa.


utonąć-na dnie-kieliszka-to także-rodzaj-samobójstwa
leonard drzewieckiutonąćna dniekieliszkato takżerodzajsamobójstwautonąć na dniena dnie kieliszkato także rodzajrodzaj samobójstwautonąć na dnie kieliszkato także rodzaj samobójstwa

Lenistwo jest łagodną formą samobójstwa.Instynkt samozachowawczy jest czasem motorem samobójstwa.Rzeki biegną utonąć w morzu; monarchie toną w despotyzmie.Nic nie odsłania cha­rak­te­ru człowieka le­piej niż przy­goto­wania do samobójstwa.Wolę pływać jako oportunista niż utonąć z niezłomnymi zasadami u szyi.Wszys­tkie mo­je sa­mobójstwa były nieudane. Właści­wie wszys­tko było nieuda­ne: i życie, i samobójstwa.