Utrata kogoś kogo kochamy jest jak utrata ręki, albo nogi: czas może zaleczyć ranę, ale strata jest bezpowrotna.


utrata-kogoś-kogo-kochamy-jest-jak-utrata-ręki-albo-nogi-czas-może-zaleczyć-ranę-ale-strata-jest-bezpowrotna
anonimutratakogośkogokochamyjestjakutratarękialbonogiczasmożezaleczyćranęalestratabezpowrotnautrata kogośkogoś kogokogo kochamykochamy jestjest jakjak utratautrata rękialbo nogiczas możemoże zaleczyćzaleczyć ranęale stratastrata jestjest bezpowrotnautrata kogoś kogokogoś kogo kochamykogo kochamy jestkochamy jest jakjest jak utratajak utrata rękiczas może zaleczyćmoże zaleczyć ranęale strata jeststrata jest bezpowrotnautrata kogoś kogo kochamykogoś kogo kochamy jestkogo kochamy jest jakkochamy jest jak utratajest jak utrata rękiczas może zaleczyć ranęale strata jest bezpowrotnautrata kogoś kogo kochamy jestkogoś kogo kochamy jest jakkogo kochamy jest jak utratakochamy jest jak utrata ręki

Gdybym miał raz jeszcze życie rozpocząć, trzymałbym się takiego prawidła, ażeby przynajmniej raz na tydzień przeczytać coś z poezji lub posłuchać nieco muzyki; wtedy bowiem zanikłe obecnie części mego mózgu zachowałyby się może przez używanie. Utrata wrażliwości na takie rzeczy jest pewną utratą szczęścia i jest, być może, szkodliwa dla inteligencji.Miłość jest w każdym z nas, ale ożywić ją może ten, kogo kochamy.Wiek przynosi zmarszczki na twarzy, ale utrata entuzjazmu żłobi je w duszy.Co to jest wierność kobiety? Jest to obawa przed utratą zdobytej pozycji.Żadnego mężczyzny tak sobie kobieta nie ceni jak tego, który kocha się w niej bez wzajemności. Kobieta może ścierpieć stratę kochanka, ale jej miłość własna nie pogodziłaby się nigdy z utratą mężczyzny wiernego, oddanego, zakochanego w niej bez wzajemności.Mądrość przychodzi wraz z utratą złudzeń.