Utrzymuj o sobie opinię, że jesteś zwolennikiem i naśladowcą dawnych ojczystych obyczajów oraz tego, co sprawia Iudowi przyjemność.


utrzymuj-o-sobie-opinię-że-jesteś-zwolennikiem-i-naśladowcą-dawnych-ojczystych-obyczajów-oraz-tego-co-sprawia-iudowi-przyjemność
andrzej maksymilian fredroutrzymujsobieopiniężejesteśzwolennikiemnaśladowcądawnychojczystychobyczajóworaztegocosprawiaiudowiprzyjemnośćutrzymuj oo sobiesobie opinięże jesteśjesteś zwolennikiemzwolennikiem ii naśladowcąnaśladowcą dawnychdawnych ojczystychojczystych obyczajóworaz tegoco sprawiasprawia iudowiiudowi przyjemnośćutrzymuj o sobieo sobie opinięże jesteś zwolennikiemjesteś zwolennikiem izwolennikiem i naśladowcąi naśladowcą dawnychnaśladowcą dawnych ojczystychdawnych ojczystych obyczajówojczystych obyczajów orazobyczajów oraz tegoco sprawia iudowisprawia iudowi przyjemnośćutrzymuj o sobie opinięże jesteś zwolennikiem ijesteś zwolennikiem i naśladowcązwolennikiem i naśladowcą dawnychi naśladowcą dawnych ojczystychnaśladowcą dawnych ojczystych obyczajówdawnych ojczystych obyczajów orazojczystych obyczajów oraz tegoco sprawia iudowi przyjemnośćże jesteś zwolennikiem i naśladowcąjesteś zwolennikiem i naśladowcą dawnychzwolennikiem i naśladowcą dawnych ojczystychi naśladowcą dawnych ojczystych obyczajównaśladowcą dawnych ojczystych obyczajów orazdawnych ojczystych obyczajów oraz tego

Wszystkie opinie świata godzą się co do tego, że przyjemność jest naszym celem.Zarówno mężczyźnie jak i kobiecie zakazana miłość sprawia przyjemność.Gdyby jakiś opiekuńczy bóg lub mądry mąż rozkazał człowiekowi wyrażać natychmiast w słowach to, co sobie tylko pomyśli o swojej osobie - nikt nie zniósłby tego przez jeden dzień; o tyle więcej szanujmy opinię cudzą o nas samych niż własne nasze zdanie.Poklask częściej towarzyszy człowiekowi miernemu. Przyjemność sprawia ludziom darzyć pochwałą miernotę; jeszcze większą odmawiać jej człowiekowi wyższemu.Najtrudniej jest utrzymać w tajemnicy dobrą opinię o sobie.Najtrudniej jest utrzymać w tajemnicy opinię, jaką ma się o sobie samym.