Utu­leni przez szczęście, za­sypiamy w objęciach życia. budzi nas czas.


utu­leni-przez-szczęście-za­sypiamy-w objęciach-życia-budzi-nas-czas
liamortutu­leniprzezszczęścieza­sypiamyw objęciachżyciabudzinasczasutu­leni przezprzez szczęścieza­sypiamy w objęciachw objęciach życiabudzi nasnas czasutu­leni przez szczęścieza­sypiamy w objęciach życiabudzi nas czas

Miłość jest bez­sennością, która budzi nas ze snu życia.Nikomu nie jest zagwarantowana radość życia. Od życia dostajemy tylko czas i przestrzeń. Do nas należy zapełnienie ich radością.Ludzie zniewo­leni przez ra­my cza­su - pa­radok­salnie schwy­tani we włas­ne sidła...Nie na­zywaj mnie swoim szczęściem, bo­wiem szczęście co ja­kiś czas nas opuszcza.Bo­gaci czy bied­ni, ludzie mar­twią się o pieniądze; cier­pią przez ubóstwo i cier­pią przez bo­gac­two. Po­nieważ ich życiem kieru­je chci­wość, prze­to nig­dy nie są za­dowo­leni ani usatysfakcjonowani.