Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet, gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia.


uważajcie-i-strzeżcie-ę-wszelkiej-chciwoś-bo-nawet-gdy-ktoś-opływa-we-wszystko-życie-jego-nie-jest-zależne-od-jego-mienia
biblia. ewangelia św. Łukasza (Łk 12uważajciestrzeżciesięwszelkiejchciwościbonawetgdyktośopływawewszystkożyciejegoniejestzależneodmieniauważajcie ii strzeżciestrzeżcie sięsię wszelkiejwszelkiej chciwościbo nawetgdy ktośktoś opływaopływa wewe wszystkożycie jegojego nienie jestjest zależnezależne odod jegojego mieniauważajcie i strzeżciei strzeżcie sięstrzeżcie się wszelkiejsię wszelkiej chciwościgdy ktoś opływaktoś opływa weopływa we wszystkożycie jego niejego nie jestnie jest zależnejest zależne odzależne od jegood jego mieniauważajcie i strzeżcie sięi strzeżcie się wszelkiejstrzeżcie się wszelkiej chciwościgdy ktoś opływa wektoś opływa we wszystkożycie jego nie jestjego nie jest zależnenie jest zależne odjest zależne od jegozależne od jego mieniauważajcie i strzeżcie się wszelkieji strzeżcie się wszelkiej chciwościgdy ktoś opływa we wszystkożycie jego nie jest zależnejego nie jest zależne odnie jest zależne od jegojest zależne od jego mienia

Ale przerwał mi i stając jakby na baczność, upomniał mnie po raz ostatni, pytając, czy wierzę w Boga. Odpowiedziałem, że nie. Usiadł oburzony. Powiedział, że to niemożliwe, że wszyscy ludzie wierzą w Boga, nawet ci, którzy odwracają się od Jego oblicza. Jest tego pewien i gdyby przyszło mu w to kiedyś zwątpić, jego życie nie miałoby sensu.Bez Judasza nawet Chrystus nie mógłby kazać się ukrzyżować. Judasz przyczynił się do Jego zbawienia, ale to wcale nie usprawiedliwia jego zdrady!Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność.Człowiek, który coś znaczy, żyje w taki sposób, że jego życie jest poświęceniem dla jego idei.Lekarz stara się ujrzeć w człowieku jego niedomagania, sędzia jego złe strony, a ksiądz jego głupotę - im głębsza tym lepsza.Motyl, nawet gdy siedzi, rozkłada i składa skrzydła na znak, że istotną postacią jego bytu jest lot.