Uwierz, za­nim Ciebie nie poz­nała, nie miała ty­le roz­cza­rowa­nia w oczach.


uwierz-za­nim-ciebie-nie poz­nała-nie miała-ty­-roz­cza­rowa­nia-w oczach
riotuwierzza­nimciebienie poz­nałanie miałaty­leroz­cza­rowa­niaw oczachza­nim ciebieciebie nie poz­nałanie miała ty­lety­le roz­cza­rowa­niaroz­cza­rowa­nia w oczachza­nim ciebie nie poz­nałanie miała ty­le roz­cza­rowa­niaty­le roz­cza­rowa­nia w oczachnie miała ty­le roz­cza­rowa­nia w oczach

Roz­cza­rowa­nie to rzeczywistość, gdy zaw­cza­su przeżywasz przyszłość.Jeśli czuję gniew, kieruję gniew ku so­bie. Jeśli przeżyłem roz­cza­rowa­nie wy­korzys­tuję je do udos­ko­nale­nia siebie.Czas cza­sem roz­wiązu­je prob­le­my, a cza­sem ich nie zauważa, a w ogóle to wys­tar­czy być szczęśli­wym, żeby cza­su nie zauważać, a więc nie mieć problemów. In­spi­rowa­ne tutejszością Znów wrzu­cił do la­musa wszys­tkie roz­cza­rowa­nia swo­jego małżeństwa. Zos­ta­wił ot­wartą szuf­ladę - prze­cież wciąż do niej sięga.Przez pół no­cy nie zmrużyła oka, przekręcając się z bo­ku na bok, myślała o nim. Po­nieważ gdzieś tam on ro­bił to sa­mo myśląc o niej, można uz­nać, że spędzi­li tę noc ra­zem. in­spi­rowa­ne dzien­ni­kiem Lo­li, cza­sem war­to za­topić się w czyimś świecie by poz­nać le­piej swój-dziękuję Według mnie można wy­tyczyć 4 eta­py znajomości: 1. Fas­cy­nac­ja drugą osobą, zauważanie je­dynie zalet. 2. Roz­cza­rowa­nie (jed­nak ta 'dos­ko­nała' oso­ba po­siada wa­dy.. większe bądź mniejsze). 3. Ko­niec zna­jomości, nie pot­ra­fimy zaak­cepto­wać tych niedos­ko­nałości u partnera/partnerki. ... Tyl­ko w nielicznych przy­pad­kach dochodzi do eta­pu 4, którym jest: ~ Przez­wy­ciężenie niedos­ko­nałości i dążenie do przeob­rażania wad w za­lety. ~