Uznajemy, żeśmy winni cześć i szacunek najczulszy kobiecie, 0 której uczuciu jeszcze nie jesteśmy przeświadczeni i której charakter znamy tylko powierzchownie, lecz nie poczuwamy się do obowiązków czci i szacunku względem kobiety, której uczucie należy do nas wyłącznie 1 której charakter tak dobrze przez nas zbadany i wypróbowany, że nie wahalibyśmy się powierzyć jej szczęścia całego naszego życia? Czy nie uważacie, że rozumowanie to jest równie niskie, jak bezsensowne?


uznajemy-żeśmy-winni-cześć-i-szacunek-najczulszy-kobiecie-0-której-uczuciu-jeszcze-nie-jesteśmy-przeświadczeni-i-której-charakter-znamy-tylko
john ruskinuznajemyżeśmywinnicześćszacuneknajczulszykobiecie0którejuczuciujeszczeniejesteśmyprzeświadczenicharakterznamytylkopowierzchownieleczpoczuwamysiędoobowiązkówczciszacunkuwzględemkobietyuczucienależynaswyłącznie1takdobrzeprzezzbadanywypróbowanyżewahalibyśmypowierzyćjejszczęściacałegonaszegożyciaczyuważacierozumowanietojestrównieniskiejakbezsensowneżeśmy winniwinni cześćcześć ii szacunekszacunek najczulszynajczulszy kobiecie0 którejktórej uczuciuuczuciu jeszczejeszcze nienie jesteśmyjesteśmy przeświadczeniprzeświadczeni ii którejktórej charaktercharakter znamyznamy tylkotylko powierzchownielecz nienie poczuwamypoczuwamy sięsię dodo obowiązkówobowiązków czciczci ii szacunkuszacunku względemwzględem kobietyktórej uczucieuczucie należynależy dodo nasnas wyłączniewyłącznie 11 którejktórej charaktercharakter taktak dobrzedobrze przezprzez nasnas zbadanyzbadany ii wypróbowanyże nienie wahalibyśmywahalibyśmy sięsię powierzyćpowierzyć jejjej szczęściaszczęścia całegocałego naszegonaszego życiaczy nienie uważacieże rozumowaniejest równierównie niskiejak bezsensowneżeśmy winni cześćwinni cześć icześć i szacuneki szacunek najczulszyszacunek najczulszy kobiecie0 której uczuciuktórej uczuciu jeszczeuczuciu jeszcze niejeszcze nie jesteśmynie jesteśmy przeświadczenijesteśmy przeświadczeni iprzeświadczeni i któreji której charakterktórej charakter znamycharakter znamy tylkoznamy tylko powierzchownielecz nie poczuwamynie poczuwamy siępoczuwamy się dosię do obowiązkówdo obowiązków czciobowiązków czci iczci i szacunkui szacunku względemszacunku względem kobietyktórej uczucie należyuczucie należy donależy do nasdo nas wyłącznienas wyłącznie 1wyłącznie 1 której1 której charakterktórej charakter takcharakter tak dobrzetak dobrze przezdobrze przez nasprzez nas zbadanynas zbadany izbadany i wypróbowanyże nie wahalibyśmynie wahalibyśmy sięwahalibyśmy się powierzyćsię powierzyć jejpowierzyć jej szczęściajej szczęścia całegoszczęścia całego naszegocałego naszego życiaczy nie uważacierozumowanie to jestjest równie niskie

Księga Życia jest naj­ważniej­szą księgą, której nie można ot­worzyć ani zam­knąć wed­le włas­ne­go wy­boru. Chciałoby się wrócić na stronę, na której się kocha, ale stro­na, na której się umiera, jest już pod naszy­mi palcami.Kiedy w roz­mo­wie, której słucha­my, zaczy­nają nas gniewać ab­surdy, na­leży so­bie wyob­ra­zić, że jest to sce­na ko­mediowa, w której występują dwaj głupcy.Jeśli człowiek pragnie być szczęśliwy, powinien nie tylko dążyć do szczęścia własnego, ale również do szczęścia społeczności, do której należy i do szczęścia bliźnich, którzy ją tworzą.Powinniśmy otwarcie proklamować misję zjednoczonej Europy, której koncepcja moralna zasłuży na respekt i wdzięczność ludzkości i której materialna potęga taka, iż nikt nie ośmieli się zakłócić jej pokojowego kursu.Nudziarz: oso­ba, której życie jest ot­wartą książką, której nie chcesz czytać.Kobiety to kameleony miłości. My, mężczyźni, jesteśmy dla nich tylko barwą, do której się każdorazowo dopasowują.