W je­go ra­mionach jest mój dom. To tam znaj­duję swój czuły kąt. On... Za­pala serce, Ga­si smutki... A je­go wzrok jest ta­ki cieplutki. Jest w moim sercu (Szczerze się przyznam). W je­go ra­mionach jest mo­ja ojczyzna.


w ­go-ra­mionach-jest mój-dom-to-tam-znaj­duję-swój-czuły-kąt-on-za­pala-serce-ga­-smutki-a-­go-wzrok-jest ­ki-cieplutki-jest
welusiaw je­gora­mionachjest mójdomtotamznaj­dujęswójczułykątonza­palasercega­sismutkije­gowzrokjest ta­kicieplutkijestw moimsercuszczerze sięprzyznamjest mo­jaojczyznaw je­go ra­mionachra­mionach jest mójjest mój domtam znaj­dujęznaj­duję swójswój czułyczuły kąton za­palaza­pala sercega­si smutkije­go wzrokwzrok jest ta­kijest ta­ki cieplutkijest w moimw moim sercusercu (szczerze się(szczerze się przyznam)w je­goje­go ra­mionachra­mionach jest mo­jajest mo­ja ojczyznaw je­go ra­mionach jest mójra­mionach jest mój domtam znaj­duję swójznaj­duję swój czułyswój czuły kąton za­pala sercesmutki a je­goa je­go wzrokje­go wzrok jest ta­kiwzrok jest ta­ki cieplutkijest w moim sercuw moim sercu (szczerze sięsercu (szczerze się przyznam)w je­go ra­mionachje­go ra­mionach jest mo­jara­mionach jest mo­ja ojczyzna

[..]drżałam z zim­na w Je­go ra­mionach, a On og­rze­wał mi serce.''Nie Pytaj..'' Nie py­taj mnie czy to Uczu­cie jest dob­re,czy złe! ..Nie mu­si mieć sen­su! ...To po pros­tu jest Sil­ne..! Po­nieważ, kiedy Jes­teśmy w swych ra­mionach, Ro­zu­miemy To i ,że ... ... Że nie ma­my głosu ! Kiedy Nasze Ser­ca mają wybór...! ...I Nie ma­my pla­nu na to, gdyż nie jest to w naszych rękach...'' Mój dom jest moją karmą.Mój dom jest moją twierdzą.Przy­był niespodziewanie ujarzmił hu­ragan myśli za­pach wios­ny i konwalii złożył na ra­mionach po­kochałam go z pier­wszą iskrą którą nieśmiało roz­pa­lił w Sercu przeglądam się codzien­nie w je­go źrenicach mam pew­ność że już ze mną zostanie rozświet­lając jak świetlik wszys­tkie Mo­je mro­ki 7.05.2016 Malusia_035  Wzrok mój dob­rym jest Acz cza­sem mi się zdarzy Słabo widzieć świat