W świecie pełnym niena­wiści ciągle mu­simy mieć nadzieję. W świecie pełnym zła, wciąż mu­simy być pełni otuchy. W świecie pełnym roz­paczy, na­dal mu­simy mieć od­wagę, by marzyć. W świecie za­nurzo­nym w nieuf­ności, my ciągle mu­simy mieć siłę, by wierzyć.


w świecie-pełnym-niena­wiś-ągle-mu­simy-mieć-nadzieję-w świecie-pełnym-zła-wciąż-mu­simy-być-peł-otuchy-w świecie-pełnym
michael jacksonw świeciepełnymniena­wiściciąglemu­simymiećnadziejęzławciążbyćpełniotuchyroz­paczyna­dalod­wagęby marzyćza­nurzo­nymw nieuf­nościmy ciąglesiłęby wierzyćw świecie pełnympełnym niena­wiściniena­wiści ciągleciągle mu­simymu­simy miećmieć nadziejęw świecie pełnympełnym zławciąż mu­simymu­simy byćbyć pełnipełni otuchyw świecie pełnympełnym roz­paczyna­dal mu­simymu­simy miećmieć od­wagęw świecie za­nurzo­nymza­nurzo­nym w nieuf­nościmy ciągle mu­simymu­simy miećmieć siłęw świecie pełnym niena­wiścipełnym niena­wiści ciągleniena­wiści ciągle mu­simyciągle mu­simy miećmu­simy mieć nadziejęw świecie pełnym zławciąż mu­simy byćmu­simy być pełnibyć pełni otuchyw świecie pełnym roz­paczyna­dal mu­simy miećmu­simy mieć od­wagęw świecie za­nurzo­nym w nieuf­nościmy ciągle mu­simy miećmu­simy mieć siłę

Mu­simy nau­czyć się żyć i kochać siebie nawza­jem, za­nim będzie za późno. Mu­simy przes­tać! Mu­simy przes­tać się up­rzedzać, mu­simy przes­tać niena­widzić, przes­tać żyć w strachu przed włas­ny­mi sąsiadami.Nie wol­no re­zyg­no­wać z te­go cze­go prag­niemy w głębi ser­ca. Mu­simy mieć Siłę by wal­czyć i co naj­ważniej­sze Nadzieje.Nie mu­simy mieć ty­siąca wspólnych cech, by być razem.Prawdziwa mądrość nie jest pewna niczego na tym pełnym sprzeczności świecie.Mu­simy poz­być się życia, ja­kie zap­la­nowa­liśmy, aby mieć życie, które na nas czeka.Wiele w życiu mu­simy. Ale nie mu­simy czy­nić zła. A jeśli ja­kaś siła, ja­kiś strach, zmusza nas do czy­nienia zła, to nie zmu­si nas do te­go, byśmy te­go zła chcieli. Tym bar­dziej nie zmu­si nas do te­go, abyśmy trwa­li w tym chce­niu. W każdej chwi­li możemy wznieść się po­nad siebie i zacząć wszys­tko od nowa.