W świecie pełnym niena­wiści ciągle mu­simy mieć nadzieję. W świecie pełnym zła, wciąż mu­simy być pełni otuchy. W świecie pełnym roz­paczy, na­dal mu­simy mieć od­wagę, by marzyć. W świecie za­nurzo­nym w nieuf­ności, my ciągle mu­simy mieć siłę, by wierzyć.


w świecie-pełnym-niena­wiś-ągle-mu­simy-mieć-nadzieję-w świecie-pełnym-zła-wciąż-mu­simy-być-peł-otuchy-w świecie-pełnym
michael jacksonw świeciepełnymniena­wiściciąglemu­simymiećnadziejęzławciążbyćpełniotuchyroz­paczyna­dalod­wagęby marzyćza­nurzo­nymw nieuf­nościmy ciąglesiłęby wierzyćw świecie pełnympełnym niena­wiściniena­wiści ciągleciągle mu­simymu­simy miećmieć nadziejęw świecie pełnympełnym zławciąż mu­simymu­simy byćbyć pełnipełni otuchyw świecie pełnympełnym roz­paczyna­dal mu­simymu­simy miećmieć od­wagęw świecie za­nurzo­nymza­nurzo­nym w nieuf­nościmy ciągle mu­simymu­simy miećmieć siłęw świecie pełnym niena­wiścipełnym niena­wiści ciągleniena­wiści ciągle mu­simyciągle mu­simy miećmu­simy mieć nadziejęw świecie pełnym zławciąż mu­simy byćmu­simy być pełnibyć pełni otuchyw świecie pełnym roz­paczyna­dal mu­simy miećmu­simy mieć od­wagęw świecie za­nurzo­nym w nieuf­nościmy ciągle mu­simy miećmu­simy mieć siłę

Nie wol­no re­zyg­no­wać z te­go cze­go prag­niemy w głębi ser­ca. Mu­simy mieć Siłę by wal­czyć i co naj­ważniej­sze Nadzieje. -stokrotka123
nie-wol­no-re­zyg­no­wać-z te­go-cze­go-prag­niemy-w głębi-ser­ca-mu­simy mieć-siłę-by wal­czyć-i co naj­ważniej­sze
Nie mu­simy mieć ty­siąca wspólnych cech, by być razem. -Who
nie-mu­simy-mieć-ty­ąca-wspólnych-cech-by być-razem
Prawdziwa mądrość nie jest pewna niczego na tym pełnym sprzeczności świecie. -Joseph Conrad
prawdziwa-mądrość-nie-jest-pewna-niczego-na-tym-pełnym-sprzecznoś-świecie
Mu­simy poz­być się życia, ja­kie zap­la­nowa­liśmy, aby mieć życie, które na nas czeka. -Joseph Campbell
mu­simy-poz­być ę-życia-ja­kie-zap­­nowa­liśmy-aby mieć-życie-które-na nas-czeka