W życiu można uciec od wielu rzeczy i ludzi ale od życia nie da sie uciec i przed smier­cią uchronić 


w życiu-można-uciec-od wielu-rzeczy-i ludzi-ale-od życia-nie da sie-uciec-i przed-smier­ą-uchronić 
ciarkaw życiumożnauciecod wielurzeczyi ludzialeod życianie da siei przedsmier­ciąuchronić w życiu możnamożna uciecuciec od wieluod wielu rzeczyrzeczy i ludzii ludzi aleale od życiaod życia nie da sienie da sie uciecuciec i przedi przed smier­ciąsmier­cią uchronić w życiu można uciecmożna uciec od wieluuciec od wielu rzeczyod wielu rzeczy i ludzirzeczy i ludzi alei ludzi ale od życiaale od życia nie da sieod życia nie da sie uciecnie da sie uciec i przeduciec i przed smier­ciąi przed smier­cią uchronić w życiu można uciec od wielumożna uciec od wielu rzeczyuciec od wielu rzeczy i ludziod wielu rzeczy i ludzi alerzeczy i ludzi ale od życiai ludzi ale od życia nie da sieale od życia nie da sie uciecod życia nie da sie uciec i przednie da sie uciec i przed smier­ciąuciec i przed smier­cią uchronić w życiu można uciec od wielu rzeczymożna uciec od wielu rzeczy i ludziuciec od wielu rzeczy i ludzi aleod wielu rzeczy i ludzi ale od życiarzeczy i ludzi ale od życia nie da siei ludzi ale od życia nie da sie uciecale od życia nie da sie uciec i przedod życia nie da sie uciec i przed smier­ciąnie da sie uciec i przed smier­cią uchronić 

Po­rażka. Pełna świado­mość upadku. Jak nie można uciec od swoich wspom­nień, tak nie da się uciec od bólu rodziny. Mar­twi­ca duszy pow­sta­je bar­dzo szyb­ko. U jed­nych z dnia na dzień, u jed­nych w ułam­ku se­kun­dy, u in­nych ona po pros­tu jest. Nic nie zastąpi, uleczy niechęci do życia. W su­mie już na­wet te­go nie prag­niemy. Bo czym są prag­nienia w ob­liczu odrazy.Kiedy ma się wroga w środku, ma on nad nami przewagę. Przed samym sobą nie można uciec, a ja boję się nawet próbować.Człowiek nie może uciec przed własnymi osiągnięciami. Nie ma wyboru: musi przyjąć warunki swego własnego życia.Nie można uciec od samego siebie przenosząc się z miejsca na miejsce.Lęk przed sta­rością i śmier­cią stał się ob­sesją ludzi cy­wili­zac­ji technicznej.Nie można uciec od pracy, która jest powołaniem.