W życiu na­leży pa­miętać, żeby nig­dy, ale to nig­dy się nie po­niżać. Jeśli Ty sam będziesz to ro­bić wte­dy nie ocze­kuj, że ludzie będą mieli do Ciebie sza­cunek. Po pros­tu sza­nuj siebie, a in­ni będą ro­bić to samo.


w życiu-na­ży-pa­mięć-żeby-nig­dy-ale-to nig­dy ę-nie po­żać-jeśli ty sam-będziesz-to ro­bić-wte­dy-nie ocze­kuj
chrupciaw życiuna­leżypa­miętaćżebynig­dyaleto nig­dy sięnie po­niżaćjeśli ty sambędzieszto ro­bićwte­dynie ocze­kujże ludziebędąmielido ciebiesza­cunekpopros­tusza­nujsiebiea in­niro­bićto samow życiu na­leżyna­leży pa­miętaćżeby nig­dyale to nig­dy sięto nig­dy się nie po­niżaćjeśli ty sam będzieszbędziesz to ro­bićto ro­bić wte­dywte­dy nie ocze­kujże ludzie będąbędą mielimieli do ciebiedo ciebie sza­cunekpo pros­tupros­tu sza­nujsza­nuj siebiea in­ni będąbędą ro­bićro­bić to samow życiu na­leży pa­miętaćale to nig­dy się nie po­niżaćjeśli ty sam będziesz to ro­bićbędziesz to ro­bić wte­dyto ro­bić wte­dy nie ocze­kujże ludzie będą mielibędą mieli do ciebiemieli do ciebie sza­cunekpo pros­tu sza­nujpros­tu sza­nuj siebiea in­ni będą ro­bićbędą ro­bić to samo

Jeśli ludzie będą zwra­cać uwagę tyl­ko na wygląd, nig­dy nie na­biorą sza­cun­ku do umysłu. -Trudi Canavan
jeśli-ludzie-będą-zwra­cać-uwagę-tyl­ko-na wygląd-nig­dy-nie na­biorą-sza­cun­ku-do umysłu
Na świecie nigdy nie zapanuje trwały i niewzruszony pokój, jeśli ludzie będą się bić, żeby mieć co jeść? -Anonim
na-świecie-nigdy-nie-zapanuje-trwały-i-niewzruszony-pokój-śli-ludzie-będą-ę-bić-żeby-mieć-co-ść
Sza­nuj swój wy­siłek. Sza­cunek dla sa­mego siebie pro­wadzi do pa­nowa­nia nad sobą. Jeśli osiągniesz jed­no i dru­gie, zys­kasz moc autentyczną. -Clint Eastwood
sza­nuj-swój-wy­łek-sza­cunek dla-­mego-siebie-pro­wadzi-do pa­nowa­nia-nad-sobą-jeśli osiągniesz-jed­no-i dru­gie-zys­kasz-moc
Czar­ni zaw­sze będą bra­ni za złodzieji bo nig­dy nic w życiu nie mieli... W porówna­niu do białych  -Duch_Sumienia
czar­-zaw­sze-będą-bra­-za złodzieji-bo-nig­dy-nic-w życiu-nie mieli-w-porówna­niu-do białych