W życiu, nie chodzi o to, żeby czuć się ofiarą, al­bo katem... W życiu chodzi o to, żeby z po­pełnianych błędów wy­ciągać mądre wnioski. A w tym wszys­tkim praw­da - leży zaw­sze gdzieś pośrodku...


w życiu-nie chodzi-o to-żeby-czuć ę-ofiarą-al­bo-katem-w-życiu-chodzi-o to-żeby-z po­pełnianych-błędów-wy­ągać-mądre
niuszaw życiunie chodzio tożebyczuć sięofiarąal­bokatemżyciuchodziz po­pełnianychbłędówwy­ciągaćmądrewnioskiw tymwszys­tkimpraw­da leżyzaw­szegdzieśpośrodkunie chodzi o tożeby czuć sięczuć się ofiarąal­bo katemkatem ww życiużyciu chodzichodzi o tożeby z po­pełnianychz po­pełnianych błędówbłędów wy­ciągaćwy­ciągać mądremądre wnioskiw tym wszys­tkimwszys­tkim praw­da leży zaw­szezaw­sze gdzieśgdzieś pośrodkużeby czuć się ofiarąal­bo katem wkatem w życiuw życiu chodziżyciu chodzi o tożeby z po­pełnianych błędówz po­pełnianych błędów wy­ciągaćbłędów wy­ciągać mądrewy­ciągać mądre wnioskia w tym wszys­tkimw tym wszys­tkim praw­da leży zaw­sze gdzieśzaw­sze gdzieś pośrodku

Jes­tem niemal pew­na, że nie od­chodzi się od ra­zu, w całości i raz na zaw­sze. A jeśli od­chodzi się po ka­wałku, to zaw­sze można wrócić. Jest nam wy­god­niej trak­to­wać śmierć ja­ko coś nieod­wra­cal­ne­go, dla­tego za­kopu­jemy ciała, żeby się upewnić.Żeby mieć po­wodze­nie w życiu ko­bieta win­na być na ty­le wyk­ształco­na, żeby przy­ciągać głupich mężczyzn i na ty­le wul­garna, by ku­sić inteligentnych.idę so­bie drogą w życiu chodzi o to żeby nie zajść za wysoko kładę się na ziemi stąd mam bliżej do korzeni W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie… Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczuBo może właśnie o to w życiu chodzi. Żeby ktoś przy to­bie był - na­wet kiedy szu­kasz w no­cy małego za­gubione­go kot­ka. Na­wet jak świe­czka się nie pali.