w życiu-nie chodzi-o to-by ę-w nim-gu­bićw-życiu-chodzi-o od­na­lezienie-w so­bie-dro­gi-szczęścia-i miłoś-~pa­weł
rychcikw życiunie chodzio toby sięw nimgu­bićwżyciuchodzio od­na­lezieniew so­biedro­giszczęściai miłości~pa­wełrychlica w życiu nie chodzinie chodzi o toby się w nimw nim gu­bićwgu­bićw życiużyciu chodzichodzi o od­na­lezienieo od­na­lezienie w so­biew so­bie dro­gidro­gi szczęścia~pa­weł rychlica w życiu nie chodzi o toby się w nim gu­bićww nim gu­bićw życiugu­bićw życiu chodziżyciu chodzi o od­na­lezieniechodzi o od­na­lezienie w so­bieo od­na­lezienie w so­bie dro­giw so­bie dro­gi szczęściaby się w nim gu­bićw życiuw nim gu­bićw życiu chodzigu­bićw życiu chodzi o od­na­lezienieżyciu chodzi o od­na­lezienie w so­biechodzi o od­na­lezienie w so­bie dro­gio od­na­lezienie w so­bie dro­gi szczęściaby się w nim gu­bićw życiu chodziw nim gu­bićw życiu chodzi o od­na­lezieniegu­bićw życiu chodzi o od­na­lezienie w so­bieżyciu chodzi o od­na­lezienie w so­bie dro­gichodzi o od­na­lezienie w so­bie dro­gi szczęścia

W życiu, nie chodzi o to, żeby czuć się ofiarą, al­bo katem... W życiu chodzi o to, żeby z po­pełnianych błędów wy­ciągać mądre wnioski. A w tym wszys­tkim praw­da - leży zaw­sze gdzieś pośrodku...W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie… Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczuidę so­bie drogą w życiu chodzi o to żeby nie zajść za wysoko kładę się na ziemi stąd mam bliżej do korzeni W życiu towarzyskim chodzi zawsze albo o polowanie na męża, albo o ucieczkę przed nim.W życiu każde­go człowieka is­tnieje pun­kt zwrot­ny. Jest to ta chwi­la, kiedy człowiek mu­si sam siebie zaak­cepto­wać. Już nie chodzi o to ja­kim ma się stać. Chodzi o to ja­ki jest i ja­kim po­zos­ta­nie. Bar­dzo niewielu ludzi dos­trze­ga ten mo­ment i wy­ciąga z niego konsekwencje.