W życiu nie jest aż tak zno­wu łat­wo zna­leźć por­cję cuk­ru, by uczy­nić je mniej gorzkim.


w życiu-nie jest aż tak-zno­wu-łat­wo-zna­źć-por­cję-cuk­ru-by uczy­ć- mniej-gorzkim
federico mocciaw życiunie jest aż takzno­wułat­wozna­leźćpor­cjęcuk­ruby uczy­nićje mniejgorzkimw życiu nie jest aż taknie jest aż tak zno­wuzno­wu łat­wołat­wo zna­leźćzna­leźć por­cjępor­cję cuk­ruby uczy­nić je mniejje mniej gorzkimw życiu nie jest aż tak zno­wunie jest aż tak zno­wu łat­wozno­wu łat­wo zna­leźćłat­wo zna­leźć por­cjęzna­leźć por­cję cuk­ruby uczy­nić je mniej gorzkimw życiu nie jest aż tak zno­wu łat­wonie jest aż tak zno­wu łat­wo zna­leźćzno­wu łat­wo zna­leźć por­cjęłat­wo zna­leźć por­cję cuk­ruw życiu nie jest aż tak zno­wu łat­wo zna­leźćnie jest aż tak zno­wu łat­wo zna­leźć por­cjęzno­wu łat­wo zna­leźć por­cję cuk­ru

Szczęście jest łat­wiej spot­kać niż zna­leźć je szukając. -Chemicals
szczęście-jest łat­wiej-spot­kać-ż-zna­źć- szukając
Bar­dzo łat­wo zna­leźć się po­za kręgiem ludzi normalnych. -Antoni Kępiński
bar­dzo-łat­wo-zna­źć ę-po­za-kręgiem-ludzi-normalnych
Jeżeli święty An­to­ni po­maga zna­leźć za­gubione rzeczy to po­może mi zna­leźć miłość?  -opuszczona
jeżeli-święty-an­to­-po­maga-zna­źć-za­gubione-rzeczy-to po­może-mi zna­źć-miłość 
Spra­wied­li­wość bar­dzo łat­wo zna­leźć w słow­ni­ku, pod li­terą
spra­wied­li­wość-bar­dzo-łat­wo-zna­źć-w słow­­ku-pod-li­terą-s
zna­źć ę-tym-miej­scu-i o tej godzi­nie-i mieć-­tys­fak­cję-z te­go-co ę-zro­biłoto-naj­piękniej­sze-uczu­cie-niesienia