W życiu trze­ba ro­bić to, co się kocha... Nap­rawdę kocha.


w życiu-trze­ba-ro­bić-to-co ę-kocha-nap­rawdę kocha
majka08w życiutrze­baro­bićtoco siękochanap­rawdę kochaw życiu trze­batrze­ba ro­bićco się kochakocha nap­rawdę kochaw życiu trze­ba ro­bićco się kocha nap­rawdę kocha

kocha­my ko­goś kto nas tyl­ko lu­bi, a lu­bimy ko­goś kto nas nap­rawde kocha.. cóż za ironia...Kto nap­rawdę kocha, pra­wie nig­dy nie poz­na, kiedy ten dru­gi przes­tał kochać.Jeśli ko­goś nap­rawdę kocha­my, ale on nas nie chce, wys­tar­czy to że możemy na niego patrzeć.Cier­piał. Nap­rawdę wie­rzył, że go nikt nie kocha, a ta­ka świado­mość nieza­leżnie od te­go, kim jes­teś, boli.Człowiek nig­dy nie wie, ja­ki jest nap­rawdę, zmienia włas­ne zda­nie o so­bie, raz siebie kocha, a raz nienawidzi.Jeśli się wie, cze­go in­ni nap­rawdę, ale tak nap­rawdę pragną, można ni­mi pokierować.