W ak­tor­stwie trze­ba mieć przed oczy­ma, że nie wol­no grać, tyl­ko sta­rać się być sobą.


w ak­tor­stwie-trze­ba-mieć-przed-oczy­-że nie wol­no-grać-tyl­ko-sta­rać ę-być-sobą
daniel olbrychskiw ak­tor­stwietrze­bamiećprzedoczy­maże nie wol­nograćtyl­kosta­rać siębyćsobąw ak­tor­stwie trze­batrze­ba miećmieć przedprzed oczy­maże nie wol­no graćtyl­ko sta­rać sięsta­rać się byćbyć sobąw ak­tor­stwie trze­ba miećtrze­ba mieć przedmieć przed oczy­matyl­ko sta­rać się byćsta­rać się być sobąw ak­tor­stwie trze­ba mieć przedtrze­ba mieć przed oczy­matyl­ko sta­rać się być sobąw ak­tor­stwie trze­ba mieć przed oczy­ma

Wszys­tko sta­je się trud­ne, kiedy się chce po­siadać różne rzeczy, no­sić je ze sobą i mieć je na włas­ność. A ja tyl­ko pat­rzę na nie, a od­chodząc sta­ram się zacho­wac je w pamięci.By zag­rać przedstawienie nie trze­ba grać na scenie, nie uczyć się ro­li - żyć jak Bóg pozwoli.Zdradzać się przed ludźmi oz­nacza głupotę. Zdradzać się przed sa­mym sobą - słabość i niedos­ta­teczną dys­cyplinę. Trze­ba sa­memu być w pan­cerzu, żeby dru­gich w pan­cerze za­kuć. Pew­ne myśli, uczu­cia i od­ruchy na­leży w so­bie bez­względnie i bez­li­tośnie za­bijać. Trze­ba być pew­nym siebie jak pre­cyzyj­ne­go instrumentu.zag­rać w scrab­ble z lus­trem w dłoni mieć po­kerową twarz gdy upa­da os­tatni mur być sobą stojąc obok...W fil­mie nie wys­tar­czy grać, trze­ba jeszcze mieć talent.Ubranie powinno być na tyle niedyskretne, żeby z całą pewnością można było powiedzieć, że ma się przed sobą kobietę, jednak powinno być na tyle dyskretne, aby można było być pewnym, że ma się przed sobą damę.