W baśniach tkwi ero­tyczna siła po­budza mi wyob­raźnię na­miętnie .. dziew­czyn­ka z za­pałka­mi i szew­czyk dra­tew­ka.. ..sierot­ka ma­rysia i królew­na śnieżka.. ..bal­ta­zar gąbka i smok wawelski.. przesadziłem..?może.. baśń to wyob­raźnia venus.. tu­taj wszys­tko jest możli­we .. kruk i lis.. ..czer­wo­ny kap­tu­rek i bab­cia.. ..an­dersen i bra­cia grimm..


w baśniach-tkwi-ero­tyczna-ła-po­budza-mi wyob­raźę-na­miętnie-dziew­czyn­ka-z za­pałka­mi-i szew­czyk-dra­tew­ka
zlo282w baśniachtkwiero­tycznasiłapo­budzami wyob­raźnięna­miętniedziew­czyn­kaz za­pałka­mii szew­czykdra­tew­kasierot­kama­rysiai królew­naśnieżkabal­ta­zargąbkai smokwawelskiprzesadziłemmożebaśńto wyob­raźniavenustu­tajwszys­tkojest możli­wekruki lisczer­wo­nykap­tu­reki bab­ciaan­derseni bra­ciagrimmw baśniach tkwitkwi ero­tycznaero­tyczna siłasiła po­budzapo­budza mi wyob­raźnięmi wyob­raźnię na­miętniena­miętniedziew­czyn­kadziew­czyn­ka z za­pałka­miz za­pałka­mi i szew­czyki szew­czyk dra­tew­kasierot­ka ma­rysiama­rysia i królew­nai królew­na śnieżkabal­ta­zar gąbkagąbka i smoki smok wawelskibaśń to wyob­raźniato wyob­raźnia venustu­taj wszys­tkowszys­tko jest możli­wejest możli­wekrukkruk i lisczer­wo­ny kap­tu­rekkap­tu­rek i bab­ciaan­dersen i bra­ciai bra­cia grimmw baśniach tkwi ero­tycznatkwi ero­tyczna siłaero­tyczna siła po­budzasiła po­budza mi wyob­raźniępo­budza mi wyob­raźnię na­miętniemi wyob­raźnię na­miętniedziew­czyn­ka z za­pałka­midziew­czyn­ka z za­pałka­mi i szew­czykz za­pałka­mi i szew­czyk dra­tew­kasierot­ka ma­rysia i królew­nama­rysia i królew­na śnieżkabal­ta­zar gąbka i smokgąbka i smok wawelskibaśń to wyob­raźnia venustu­taj wszys­tko jest możli­wewszys­tko jest możli­wekruk i lisczer­wo­ny kap­tu­rek i bab­ciaan­dersen i bra­cia grimm

Gdy za­pada zmrok, z uk­ry­cia wychodzi wyob­raźnia i wy­pełnia bra­ki postrzegania.Kto wyob­raźnią wo­juje, w wyob­raźni ginie.Wyob­raźnia bez wie­dzy może stworzyć rzeczy piękne. Wie­dza bez wyob­raźni naj­wyżej doskonałe.Czy­tanie książek to nie jest zwykłe kle­panie wy­razów na­pisa­nych na kar­tce, przes­trze­ganie in­terpun­kcji. To coś więcej. To coś więcej na­zywa się naszą wyob­raźnią ... Czyż nasza wyob­raźnia nie jest piękna ? Ero­tyka to zaw­sze twór wyob­raźni, jed­nak wyob­raźni zain­spi­rowa­nej jakąś cielesnością.Coś, co rodzi się z wyob­raźni, może od­mienić rzeczy­wis­tość. Ta z ko­lei szyb­ko sta­je się sta­tyczna i zmienia się do­piero pod wpływem no­wych wyob­rażeń. Is­tnieje więc nieus­tająca za­leżność między fik­cją a rzeczywistością.