W baśniach tkwi ero­tyczna siła po­budza mi wyob­raźnię na­miętnie .. dziew­czyn­ka z za­pałka­mi i szew­czyk dra­tew­ka.. ..sierot­ka ma­rysia i królew­na śnieżka.. ..bal­ta­zar gąbka i smok wawelski.. przesadziłem..?może.. baśń to wyob­raźnia venus.. tu­taj wszys­tko jest możli­we .. kruk i lis.. ..czer­wo­ny kap­tu­rek i bab­cia.. ..an­dersen i bra­cia grimm..


w baśniach-tkwi-ero­tyczna-ła-po­budza-mi wyob­raźę-na­miętnie-dziew­czyn­ka-z za­pałka­mi-i szew­czyk-dra­tew­ka
zlo282w baśniachtkwiero­tycznasiłapo­budzami wyob­raźnięna­miętniedziew­czyn­kaz za­pałka­mii szew­czykdra­tew­kasierot­kama­rysiai królew­naśnieżkabal­ta­zargąbkai smokwawelskiprzesadziłemmożebaśńto wyob­raźniavenustu­tajwszys­tkojest możli­wekruki lisczer­wo­nykap­tu­reki bab­ciaan­derseni bra­ciagrimmw baśniach tkwitkwi ero­tycznaero­tyczna siłasiła po­budzapo­budza mi wyob­raźnięmi wyob­raźnię na­miętniena­miętniedziew­czyn­kadziew­czyn­ka z za­pałka­miz za­pałka­mi i szew­czyki szew­czyk dra­tew­kasierot­ka ma­rysiama­rysia i królew­nai królew­na śnieżkabal­ta­zar gąbkagąbka i smoki smok wawelskibaśń to wyob­raźniato wyob­raźnia venustu­taj wszys­tkowszys­tko jest możli­wejest możli­wekrukkruk i lisczer­wo­ny kap­tu­rekkap­tu­rek i bab­ciaan­dersen i bra­ciai bra­cia grimmw baśniach tkwi ero­tycznatkwi ero­tyczna siłaero­tyczna siła po­budzasiła po­budza mi wyob­raźniępo­budza mi wyob­raźnię na­miętniemi wyob­raźnię na­miętniedziew­czyn­ka z za­pałka­midziew­czyn­ka z za­pałka­mi i szew­czykz za­pałka­mi i szew­czyk dra­tew­kasierot­ka ma­rysia i królew­nama­rysia i królew­na śnieżkabal­ta­zar gąbka i smokgąbka i smok wawelskibaśń to wyob­raźnia venustu­taj wszys­tko jest możli­wewszys­tko jest możli­wekruk i lisczer­wo­ny kap­tu­rek i bab­ciaan­dersen i bra­cia grimm

Gdy za­pada zmrok, z uk­ry­cia wychodzi wyob­raźnia i wy­pełnia bra­ki postrzegania. -Ryder
gdy-za­pada-zmrok-z uk­ry­cia-wychodzi-wyob­raźnia-i wy­pełnia-bra­ki-postrzegania
Kto wyob­raźnią wo­juje, w wyob­raźni ginie. -Stanisław Lem
kto-wyob­raźą-wo­juje-w wyob­raź-ginie
Wyob­raźnia bez wie­dzy może stworzyć rzeczy piękne. Wie­dza bez wyob­raźni naj­wyżej doskonałe. -Albert Einstein
wyob­raźnia-bez-wie­dzy-może-stworzyć-rzeczy-piękne-wie­dza bez-wyob­raź-naj­wyżej-doskonałe
Ero­tyka to zaw­sze twór wyob­raźni, jed­nak wyob­raźni zain­spi­rowa­nej jakąś cielesnością. -Janusz Leon Wiśniewski
ero­tyka-to zaw­sze-twór-wyob­raź-jed­nak-wyob­raź-zain­spi­rowa­nej-jakąś-cielesnośą