W chwi­lach niedo­li człowiek szu­ka po­cie­chy w tym, że zes­pa­la swój smu­tek ze smut­kiem innych.


w chwi­lach-niedo­li-człowiek-szu­ka-po­cie­chy-w tym-że zes­pa­-swój-smu­tek-ze smut­kiem-innych
milan kunderaw chwi­lachniedo­liczłowiekszu­kapo­cie­chyw tymże zes­pa­laswójsmu­tekze smut­kieminnychw chwi­lach niedo­liniedo­li człowiekczłowiek szu­kaszu­ka po­cie­chypo­cie­chy w tymże zes­pa­la swójswój smu­teksmu­tek ze smut­kiemze smut­kiem innychw chwi­lach niedo­li człowiekniedo­li człowiek szu­kaczłowiek szu­ka po­cie­chyszu­ka po­cie­chy w tymże zes­pa­la swój smu­tekswój smu­tek ze smut­kiemsmu­tek ze smut­kiem innychw chwi­lach niedo­li człowiek szu­kaniedo­li człowiek szu­ka po­cie­chyczłowiek szu­ka po­cie­chy w tymże zes­pa­la swój smu­tek ze smut­kiemswój smu­tek ze smut­kiem innychw chwi­lach niedo­li człowiek szu­ka po­cie­chyniedo­li człowiek szu­ka po­cie­chy w tymże zes­pa­la swój smu­tek ze smut­kiem innych

Pa­ni No­wako­wa płaczli­wym głosem rzecze strapiona: – JAK SIĘ NA­ZYWA TO UCZU­CIE W GŁOWIE, UCZU­CIE TĘSKNE­GO ŻALU, ŻE RZECZY SĄ TA­KIE, JA­KIE NAJ­WY­RAŹNIEJ SĄ? – Chy­ba smu­tek, pa­nie. A teraz... – JES­TEM ZASMUTKOWANY.Smu­tek w oczy mi zagląda Smu­tek szy­je ser­ce me Ciem­ne światło, jas­na noc Prze­paść już chcą myśli me Smut­ne jest życie Gdy ktoś blis­ki odchodzi Żal i smu­tek zostaje 19.06.2015 றiℓℓ...Jak ko­bieta widzi, że ktoś jest smut­ny, to nie mówi mu nig­dy „jes­teś smut­ny”. Tak głupio postępu­je tyl­ko mężczyz­na. Ko­bieta uda­je, że wca­le nie widzi smut­ku – i jest we­sel­sza, mil­sza, piękniej­sza niż zwyk­le. Wte­dy smu­tek mija.Smu­tek ma swój kres Nadzieją lep­sze jutro Sa­ma przyjemność Krys­ty­na Sz. 21.04.2015r.