W ciem­ności szu­kam Ciebie, De­likat­nie ba­dam Two­je ciało, Pragnę więcej. Uczę się na pa­mięć Każde­go kształtu, każdej wypukłości Pragnę więcej. Roz­ta­piam się w Twych ramionach, Tonę w pocałunkach, Ale pragnę więcej. Szu­kam ujścia Twej przy­jem­ności, Cho­wam zęby, nasłuchuję. Ach, pragnę więcej. Spa­lasz mnie swą namiętnością, Przy­ciągasz, po­ciągasz. Naj­droższa, chy­ba jed­nak Ty prag­niesz więcej 


w ciem­noś-szu­kam-ciebie-de­likat­nie-ba­dam-two­-ciało-pragnę-więcej-uczę ę-na pa­mięć-każde­go-kształ-każdej-wypukłoś
wolności_skrzydłow ciem­nościszu­kamciebiede­likat­nieba­damtwo­jeciałopragnęwięcejuczę sięna pa­mięćkażde­gokształtukażdejwypukłościroz­ta­piam sięw twychramionachtonęw pocałunkachalepragnęszu­kamujściatwejprzy­jem­nościcho­wamzębynasłuchujęachspa­laszmnieswąnamiętnościąprzy­ciągaszpo­ciągasznaj­droższachy­bajed­nakty prag­nieszwięcej w ciem­ności szu­kamszu­kam ciebiede­likat­nie ba­damba­dam two­jetwo­je ciałopragnę więcejuczę się na pa­mięćna pa­mięć każde­gokażde­go kształtukażdej wypukłościwypukłości pragnępragnę więcejroz­ta­piam się w twychw twych ramionachtonę w pocałunkachale pragnępragnę więcejszu­kam ujściaujścia twejtwej przy­jem­nościcho­wam zębypragnę więcejspa­lasz mniemnie swąswą namiętnościąchy­ba jed­nakjed­nak ty prag­nieszty prag­niesz więcej w ciem­ności szu­kam ciebiede­likat­nie ba­dam two­jeba­dam two­je ciałouczę się na pa­mięć każde­gona pa­mięć każde­go kształtukażdej wypukłości pragnęwypukłości pragnę więcejroz­ta­piam się w twych ramionachale pragnę więcejszu­kam ujścia twejujścia twej przy­jem­nościspa­lasz mnie swąmnie swą namiętnościąchy­ba jed­nak ty prag­nieszjed­nak ty prag­niesz więcej 

Im więcej Cię szu­kam dając Ci miłość Ty nie zwra­casz na mnie uwa­gi, Gdy­byś tyl­ko wie­dział że mogłabym od­dać życie za Ciebie…  -AnDree
im więcej-cię-szu­kam-dając-ci miłość-ty-nie zwra­casz-na mnie-uwa­gi-gdy­byś-tyl­ko-wie­dział-że mogłabym-od­dać-życie