W ciszy tej tkwisz Skamieniała Twar­da ser­ca pokrywa Gorąca w środku Nies­ta­bil­na Życia droga Kręta i niebezpieczna Długo błądzisz, szukając Siła na krawędzi Skok życia i śmier­ci wybiera Prag­nienie ulgi.


w ciszy-tej tkwisz-skamieniała-twar­da-ser­ca-pokrywa-gorąca-w środku-nies­­bil­na-Życia-droga-krę-i niebezpieczna-długo-błądzisz
kamila 6w ciszytej tkwiszskamieniałatwar­daser­capokrywagorącaw środkunies­ta­bil­nayciadrogakrętai niebezpiecznadługobłądziszszukającsiłana krawędziskokżyciai śmier­ciwybieraprag­nienieulgiw ciszy tej tkwisztej tkwisz skamieniałaskamieniała twar­datwar­da ser­caser­ca pokrywapokrywa gorącagorąca w środkuw środku nies­ta­bil­nanies­ta­bil­na ŻyciaŻycia drogadroga krętakręta i niebezpiecznai niebezpieczna długodługo błądziszszukając siłasiła na krawędzina krawędzi skokskok życiażycia i śmier­cii śmier­ci wybierawybiera prag­nienieprag­nienie ulgiw ciszy tej tkwisz skamieniałatej tkwisz skamieniała twar­daskamieniała twar­da ser­catwar­da ser­ca pokrywaser­ca pokrywa gorącapokrywa gorąca w środkugorąca w środku nies­ta­bil­naw środku nies­ta­bil­na Życianies­ta­bil­na Życia drogaŻycia droga krętadroga kręta i niebezpiecznakręta i niebezpieczna długoi niebezpieczna długo błądziszszukając siła na krawędzisiła na krawędzi skokna krawędzi skok życiaskok życia i śmier­ciżycia i śmier­ci wybierai śmier­ci wybiera prag­nieniewybiera prag­nienie ulgi

To dziw­ne, że cza­sami wspom­nienie śmier­ci trwa znacznie dłużej niż wspom­nienie życia, które śmierć zabrała. -Arundhati Roy
to dziw­ne-że cza­sami-wspom­nienie-śmier­-trwa-znacznie-dłużej-ż-wspom­nienie-życia-które-śmierć-zabrała
Budząc się każde­go ran­ka, czuję niesa­mowi­te prag­nienie życia.... -paulo86
budząc ę-każde­go-ran­ka-czuję-niesa­mowi­te-prag­nienie-życia
Nie ma wielu rodzajów życia, jest tylko jedno i jedna siła w sercu tego życia. Siła jednocząca:
nie-wielu-rodzajów-życia-jest-tylko-jedno-i-jedna-ła-w-sercu-tego-życia-siła-jednocząca-duch-boży-który-od-początku-unosił-ę-nad-wodami
Naj­bar­dziej śmie­szne prag­nienie to prag­nienie po­doba­nia się wszystkim. -Johann Wolfgang Goethe
naj­bar­dziej-śmie­szne-prag­nienie-to prag­nienie-po­doba­nia ę-wszystkim