W cy­wili­zowa­nym świecie człowiek po­siadł umiejętność posługi­wania się sztućca­mi, ale chy­ba nie po to, aby ''uto­pić ko­goś w łyżce wo­dy'''', mieć ko­goś na wi­del­cu'' lub ''wsadzić ko­muś nóż w plecy''? 


w cy­wili­zowa­nym-świecie-człowiek-po­siadł-umiejętność-posługi­wania ę-sztućca­mi-ale-chy­ba-nie po to-aby ''uto­pić-ko­goś
niuszaw cy­wili­zowa­nymświecieczłowiekpo­siadłumiejętnośćposługi­wania sięsztućca­mialechy­banie po toaby ''uto­pićko­gośw łyżcewo­dy''''miećna wi­del­cu''lub''wsadzićko­muśnóżw plecy'' w cy­wili­zowa­nym świecieświecie człowiekczłowiek po­siadłpo­siadł umiejętnośćumiejętność posługi­wania sięposługi­wania się sztućca­miale chy­bachy­ba nie po toaby ''uto­pić ko­gośko­goś w łyżcew łyżce wo­dymieć ko­gośko­goś na wi­del­cuna wi­del­cu'' lublub ''wsadzićwsadzić ko­muśko­muś nóżw cy­wili­zowa­nym świecie człowiekświecie człowiek po­siadłczłowiek po­siadł umiejętnośćpo­siadł umiejętność posługi­wania sięumiejętność posługi­wania się sztućca­miale chy­ba nie po toaby ''uto­pić ko­goś w łyżceko­goś w łyżce wo­dymieć ko­goś na wi­del­cuko­goś na wi­del­cu'' lubna wi­del­cu'' lub ''wsadzićlub ''wsadzić ko­muśwsadzić ko­muś nóż

Każdy za­pew­ne kiedy­kol­wiek ko­goś okłamał. Ko­goś skrzyw­dził, cho­ciażby nieświado­mie. Ko­muś wy­raził to, co czu­je. Z kimś się zap­rzy­jaźnił. Każdy przez ko­goś płakał. Był urażony czyimś zda­niem. Każdy o ko­goś się mar­twił. Po­wie­rzył ko­muś ta­jem­nicę. Po­pełnił w życiu ja­kiś błąd. Przy­naj­mniej raz każdy był szczęśli­wy. Cza­sem był to o je­den raz za dużo, ale żyje się da­lej. Cza­sem ze złama­nym ser­cem, przek­reśloną nadzieją, czy fałszywą przyjaźnią.Słowa chy­ba bar­dziej ra­nią niż nóż wbi­ty w plecy Sztu­ka da­wania po­darun­ku po­lega na tym, aby ofiaro­wać coś, cze­go nie można ku­pić w żad­nym sklepie.Nie ważne jest to, jak dlu­go będziemy ko­goś szukać, ważne jest to, że na pew­no kiedyś ko­goś znajdziemy. Bo każdy jest ko­muś pisany...War­to is­tnieć! Żeby poz­nać świat, kochać ko­goś, być czyimś przy­jacielem lub po pros­tu być ko­muś pomocny.Człowiek mógłby żyć sa­mot­nie przez całe życie. Ale cho­ciaż sam mógłby wy­kopać swój grób, mu­si mieć ko­goś kto go pochowa.