W Czar­cim Prądzie nie ma la­dacznic, a przy­naj­mniej ta­kich, które się za nie uważają, choć nig­dy nie bra­kowało tu ko­biet ok­reślających się, jeśli ktoś upiera się przy dokład­nej od­po­wie­dzi, ja­ko in­tensyw­nie zamężne. Jed­ne­go męża mają na tym stat­ku, który przy­bywa do brze­gu co pół ro­ku, dru­giego na in­nym, zja­wiającym się por­cie na miesiąc, co dziewięć miesięcy.


w czar­cim-prądzie-nie  ­dacznic-a przy­naj­mniej-­kich-które ę-za nie uważają-choć-nig­dy-nie bra­kowało- ko­biet
neil gaimanw czar­cimprądzienie ma la­dacznica przy­naj­mniejta­kichktóre sięza nie uważająchoćnig­dynie bra­kowałotu ko­bietok­reślającychsięjeśliktośupiera sięprzydokład­nejod­po­wie­dzija­koin­tensyw­niezamężnejed­ne­go mężamająna tymstat­kuktóryprzy­bywado brze­guco półro­kudru­giegona in­nymzja­wiającym siępor­ciena miesiącco dziewięćmiesięcyw czar­cim prądzieprądzie nie ma la­dacznica przy­naj­mniej ta­kichktóre się za nie uważająchoć nig­dynig­dy nie bra­kowałonie bra­kowało tu ko­biettu ko­biet ok­reślającychok­reślających sięjeśli ktośktoś upiera sięupiera się przyprzy dokład­nejdokład­nej od­po­wie­dzija­ko in­tensyw­niein­tensyw­nie zamężnejed­ne­go męża mająmają na tymna tym stat­kuktóry przy­bywaprzy­bywa do brze­gudo brze­gu co półco pół ro­kudru­giego na in­nymzja­wiającym się por­ciepor­cie na miesiącco dziewięć miesięcyw czar­cim prądzie nie ma la­dacznicchoć nig­dy nie bra­kowałonig­dy nie bra­kowało tu ko­bietnie bra­kowało tu ko­biet ok­reślającychtu ko­biet ok­reślających sięjeśli ktoś upiera sięktoś upiera się przyupiera się przy dokład­nejprzy dokład­nej od­po­wie­dzija­ko in­tensyw­nie zamężnejed­ne­go męża mają na tymmają na tym stat­kuktóry przy­bywa do brze­guprzy­bywa do brze­gu co półdo brze­gu co pół ro­kuzja­wiającym się por­cie na miesiąc

Jeśli nie można kochać wyłącznie jed­nej oso­by przez całe życie, niech przy­naj­mniej będzie sze­reg lat, gdy wie­rzy się w taką możliwość. -Aurore Dudevant (George Sand)
jeśli-nie można-kochać-wyłącznie-jed­nej-oso­by-przez-całe-życie-niech-przy­naj­mniej-będzie-sze­reg-lat-gdy-wie­rzy ę-w taką
Ktoś wie, jak się od­by­wało kiedyś łapa­nie czar­nych ludzi w niewolę? Dokład­nie tak sa­mo jak te­raz, kiedy przy­bywają do nas imigranci. -Logos
ktoś-wie-jak ę-od­by­wało-kiedyś-łapa­nie-czar­nych-ludzi-w niewolę-dokład­nie-tak-­mo-jak te­raz-kiedy-przy­bywają-do nas