W czas sztor­mu ste­ruj do ja­kiego­kol­wiek portu.


w czas-sztor­mu-ste­ruj-do ja­kiego­kol­wiek-portu
walter scottw czassztor­muste­rujdo ja­kiego­kol­wiekportuw czas sztor­musztor­mu ste­rujste­ruj do ja­kiego­kol­wiekdo ja­kiego­kol­wiek portuw czas sztor­mu ste­rujsztor­mu ste­ruj do ja­kiego­kol­wiekste­ruj do ja­kiego­kol­wiek portuw czas sztor­mu ste­ruj do ja­kiego­kol­wieksztor­mu ste­ruj do ja­kiego­kol­wiek portuw czas sztor­mu ste­ruj do ja­kiego­kol­wiek portu

W świecie bez Bo­ga brak pod­staw do ja­kiego­kol­wiek altruizmu.Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył.Śmierć jest spo­kojem, ale myśl o śmier­ci jest mąci­cielem ja­kiego­kol­wiek spokoju.Nie po­pieram rządu ja­kiego­kol­wiek. Na wy­bory się nie wy­bieram. Mój głos zmar­nuję z pełną świado­mością. I to jest z mo­jej stro­ny os­tatnie słowo wokół tej żenującej ruchawki.Co­kol­wiek będzie, co­kol­wiek się sta­nie, Jed­no wiem tyl­ko: spra­wied­li­wość będzie, Jed­no wiem tyl­ko: Pol­ska zmartwychwstanie.W czas sztormu steruj do jakiegokolwiek portu.