W dźwięku szu­mu mój głos kruszeje. Jak­by wiatr się zer­wał i wieje, Dmucha i świszcze przez mo­je żeb­ra, Szu­kając tyl­ko ciepłego ser­ca. Jest zim­ny? Wiatr ciepło niesie. W moim ser­cu, z kwiatów wian­ki ple­cie. I wnet je za­biera, niesie do końca, Składa je w To­bie, wewnątrz me­go słońca.


w dźwięku-szu­mu-mój-głos-kruszeje-jak­by-wiatr ę-zer­wał-i wieje-dmucha-i świszcze-przez-mo­-żeb­ra-szu­kając-tyl­ko-ciepłego
unattainablesw dźwiękuszu­mumójgłoskruszejejak­bywiatr sięzer­wałi wiejedmuchai świszczeprzezmo­jeżeb­raszu­kająctyl­kociepłegoser­cajestzim­nywiatrciepłoniesiemoimser­cuz kwiatówwian­kiple­ciewnetje za­bieraniesiedo końcaskładaje w to­biewewnątrzme­gosłońcaw dźwięku szu­muszu­mu mójmój głosgłos kruszejejak­by wiatr sięwiatr się zer­wałzer­wał i wiejedmucha i świszczei świszcze przezprzez mo­jemo­je żeb­raszu­kając tyl­kotyl­ko ciepłegociepłego ser­cajest zim­nywiatr ciepłociepło niesiew moimmoim ser­cuz kwiatów wian­kiwian­ki ple­ciei wnetwnet je za­bieraniesie do końcaskłada je w to­biewewnątrz me­gome­go słońcaw dźwięku szu­mu mójszu­mu mój głosmój głos kruszejejak­by wiatr się zer­wałwiatr się zer­wał i wiejedmucha i świszcze przezi świszcze przez mo­jeprzez mo­je żeb­raszu­kając tyl­ko ciepłegotyl­ko ciepłego ser­cawiatr ciepło niesiew moim ser­cuz kwiatów wian­ki ple­ciei wnet je za­bierawewnątrz me­go słońca

Świado­mość jest jak wiatr, o którym można po­wie­dzieć, iż wieje, ale nie ma sen­su py­tać, gdzie jest wiatr, kiedy nie wieje. -Stanisław Lem
Świado­mość-jest jak wiatr-o którym można-po­wie­dzieć-iż wieje-ale-nie  sen­su-py­ć-gdzie-jest wiatr-kiedy-nie wieje
Czuję się jak piórko. Ta­kie wol­ne, ta­kie lek­kie. Wiatr mnie niesie pod chmurami. Żyję chwilą, bo za­raz może przes­tać wiać dob­ry wiatr i spadnę na ziemię. -Aleksandra_Czarna
czuję ę-jak piórko-ta­kie-wol­ne-­kie-lek­kie-wiatr-mnie-niesie-pod-chmurami-Żyję-chwilą-bo za­raz-może-przes­ć-wiać-dob­ry
szu­kając twych ust zna­lazłem się w ser­cu is­to­cie trwania  -bez.odwagi
szu­kając-twych-ust-zna­lazłem ę-w ser­cu-is­to­cie-trwania 
czy wiatr fu­rią dmie wi­rując, pędząc, szu­kając w sza­le spokoju  -kinQ
czy-wiatr-fu­rią-dmie-wi­rując-pędząc-szu­kając-w-sza­-spokoju