w deszczo­we dni myślę o tobie at­ra­men­to­wymi łza­mi zdo­bię pościel za­sypuję po­całun­ka­mi cienie sa­mot­ność do ser­ca tulę w deszczo­we dni gdy deszcz po szy­bach drapie w dłoniach cicho prze­sypuję wspomnienia 01.05.2012 


w deszczo­we-dni-myślę-o tobie-at­ra­men­to­wymi-łza­mi-zdo­bię-pościel-za­sypuję-po­całun­ka­mi-cienie-­­ność-do ser­ca
spiratew deszczo­wednimyślęo tobieat­ra­men­to­wymiłza­mizdo­biępościelza­sypujępo­całun­ka­micieniesa­mot­nośćdo ser­catulędeszczo­wegdydeszczpo szy­bachdrapiedłoniachcichoprze­sypujęwspomnienia01052012 w deszczo­we dnidni myślęmyślę o tobieo tobie at­ra­men­to­wymiat­ra­men­to­wymi łza­miłza­mi zdo­bięzdo­bię pościelpościel za­sypujęza­sypuję po­całun­ka­mipo­całun­ka­mi cieniecienie sa­mot­nośćsa­mot­ność do ser­cado ser­ca tulętulę ww deszczo­wedeszczo­we dnidni gdygdy deszczdeszcz po szy­bachpo szy­bach drapiedrapie ww dłoniachdłoniach cichocicho prze­sypujęprze­sypuję wspomnieniaw deszczo­we dni myślędni myślę o tobiemyślę o tobie at­ra­men­to­wymio tobie at­ra­men­to­wymi łza­miat­ra­men­to­wymi łza­mi zdo­bięłza­mi zdo­bię pościelzdo­bię pościel za­sypujępościel za­sypuję po­całun­ka­miza­sypuję po­całun­ka­mi cieniepo­całun­ka­mi cienie sa­mot­nośćcienie sa­mot­ność do ser­casa­mot­ność do ser­ca tulędo ser­ca tulę wtulę w deszczo­wew deszczo­we dnideszczo­we dni gdydni gdy deszczgdy deszcz po szy­bachdeszcz po szy­bach drapiepo szy­bach drapie wdrapie w dłoniachw dłoniach cichodłoniach cicho prze­sypujęcicho prze­sypuję wspomnienia

Ty­le mam ra­dości, gdy o To­bie myślę . Ty­le dni prze­myśla­nych, ty­le no­cy niep­rzes­pa­nych . Tyl­ko za­kocha­nym ta­kie myśli co w głowie szu­kają korzyści . -Chemicals
ty­-mam-ra­doś-gdy-o to­bie-myślę-ty­-dni-prze­myś­nych-ty­-no­cy-niep­rzes­pa­nych-tyl­ko-za­kocha­nym-­kie-myśli