W do­linie ślepców jed­nooki jest królem. In the val­ley of the blind, the one-eye man is a king. (ang.) 


w do­linie-ślepców-jed­nooki-jest królem-in-the-val­ley-of the-blind-the-one-eye-man-is a king-ang 
autor nieznanyw do­linieślepcówjed­nookijest królemintheval­leyof theblindoneeyemanis a kingang w do­linie ślepcówślepców jed­nookijed­nooki jest królemin thethe val­leyval­ley of theof the blindman is a kingw do­linie ślepców jed­nookiślepców jed­nooki jest królemin the val­leythe val­ley of theval­ley of the blindw do­linie ślepców jed­nooki jest królemin the val­ley of thethe val­ley of the blindin the val­ley of the blind

Uczo­no mnie, że ludzki umysł jest szczy­towym osiągnięciem ewo­luc­ji, ale wy­daje mi się, że to kiep­ski pa­tent na przetrwanie. I was tau­ght that the hu­man brain was the crow­ning glo­ry of evo­lution so far, but I think it’s a ve­ry poor sche­me for sur­vi­val. (ang.) Ab­so­lut­ne pożąda­nie przez jed­no ludzkie ciało in­ne­go, tyl­ko jed­ne­go ludzkiego ciała i obojętność na wszel­kie na­mias­tki to jed­na z naj­większych ta­jem­nic życia. The ab­so­lute year­ning of one hu­man bo­dy for another par­ti­cular bo­dy and its in­diffe­ren­ce to sub­sti­tutes is one of li­fe's ma­jor mys­te­ries. (ang.) Wśród ślepców jednooki jest królem, a jednooki na obcasach i w futrze - królową.W demokratycznej krainie ślepców jednooki nie zostałby królem. W najlepszym razie byłby politycznym marginesem.Dżen­telmen to człowiek, który ma sza­cunek dla tych, którzy nie mogą mu od­dać żad­nej przysługi. A gen­tle­man is a man who has res­pect for tho­se who can be of no pos­sible ser­vi­ce to him. (ang.) Pa­lenie za­bija, ale tyl­ko miłość może złamać ci serce. ang: Smo­king kil­ls, but on­ly lo­ve can break your heart.