W drzwiach stanęła Gdy ja sie­działem To się wy­gina To mi­ny stroi - wiem o co ci chodzi Lecz pocze­kam jeszcze By prag­nienie podwoić Wi­dokiem po sy­cić - Lecz by chwi­li tej nie przekroczyć Na pięcie od­wróciła Odeszła ciałem wyginając Lecz po cza­sie.............- wróciła - Ty­le że się ory­ginal­nie wystroiła I tu prze­rywam pi­sanie Bo zbyt wstyd­li­wy jes­tem By do­kończyć His­to­rii tej od­tajnianie . Ps. I że ty­le na­pisałem !? 


w drzwiach-stanęła-gdy-ja sie­działem-to ę-wy­gina-to-mi­ny-stroi-wiem-o co  chodzi-lecz-pocze­kam-jeszcze-by-prag­nienie-podwoić
rozarw drzwiachstanęłagdyja sie­działemto sięwy­ginatomi­nystroiwiemo co ci chodzileczpocze­kamjeszczebyprag­nieniepodwoićwi­dokiempo sy­cićby chwi­litej nie przekroczyćnapięcieod­wróciłaodeszłaciałemwyginającpo cza­siewróciłaty­leże sięory­ginal­niewystroiłatu prze­rywampi­saniebozbytwstyd­li­wyjes­temdo­kończyćhis­to­riitej od­tajnianiepsi że ty­lena­pisałem w drzwiach stanęłastanęła gdygdy ja sie­działemja sie­działem to sięto się wy­ginami­ny stroistroiwiemwiem o co ci chodzio co ci chodzi leczlecz pocze­kampocze­kam jeszczejeszcze byby prag­nienieprag­nienie podwoićpodwoić wi­dokiemwi­dokiem po sy­cićpo sy­cićleczlecz by chwi­liby chwi­li tej nie przekroczyćtej nie przekroczyć nana pięciepięcie od­wróciłaod­wróciła odeszłaodeszła ciałemciałem wyginającwyginając leczwróciłaty­lety­le że sięory­ginal­nie wystroiławystroiła ii tu prze­rywamtu prze­rywam pi­saniepi­sanie bobo zbytzbyt wstyd­li­wywstyd­li­wy jes­temjes­tem byby do­kończyćdo­kończyć his­to­riihis­to­rii tej od­tajnianietej od­tajnianiepsi że ty­le na­pisałemw drzwiach stanęła gdystanęła gdy ja sie­działemgdy ja sie­działem to sięja sie­działem to się wy­ginawy­gina to mi­nymi­ny stroiwiem o co ci chodziwiem o co ci chodzi leczo co ci chodzi lecz pocze­kamlecz pocze­kam jeszczepocze­kam jeszcze byjeszcze by prag­nienieby prag­nienie podwoićprag­nienie podwoić wi­dokiempodwoić wi­dokiem po sy­cićwi­dokiem po sy­cićlecz by chwi­lilecz by chwi­li tej nie przekroczyćby chwi­li tej nie przekroczyć natej nie przekroczyć na pięciena pięcie od­wróciłapięcie od­wróciła odeszłaod­wróciła odeszła ciałemodeszła ciałem wyginającciałem wyginając leczty­le że sięty­le że się ory­ginal­nieże się ory­ginal­nie wystroiłaory­ginal­nie wystroiła iwystroiła i tu prze­rywami tu prze­rywam pi­sanietu prze­rywam pi­sanie bopi­sanie bo zbytbo zbyt wstyd­li­wyzbyt wstyd­li­wy jes­temwstyd­li­wy jes­tem byjes­tem by do­kończyćby do­kończyć his­to­riido­kończyć his­to­rii tej od­tajnianiehis­to­rii tej od­tajnianie

Chce um­rzeć, lecz żyję, chcę krzyczeć, lecz milczę, Chcę przes­tać kochać Cię, lecz nie potrafię. Jes­tem słaba, wiem, ale jes­tem człowiekiem. -Agusia949
chce-um­rzeć-lecz-żyję-chcę-krzyczeć-lecz-milczę-chcę-przes­ć-kochać-cię-lecz-nie potrafię-jes­tem-słaba-wiem-ale-jes­tem