W dwóch przy­pad­kach ludzie ab­so­lut­nie nie wierzą żad­nym tłumacze­niom. Gdy mężczyz­na wy­jaśnia, skąd ma pod­bi­te oko, a ko­bieta… no­we futro.


w dwóch-przy­pad­kach-ludzie-ab­so­lut­nie-nie wierzą-żad­nym-tłumacze­niom-gdy mężczyz­na-wy­jaśnia-skąd- pod­bi­te-oko
marlena dietrichw dwóchprzy­pad­kachludzieab­so­lut­nienie wierzążad­nymtłumacze­niomgdy mężczyz­nawy­jaśniaskądma pod­bi­teokoa ko­bieta…no­wefutrow dwóch przy­pad­kachprzy­pad­kach ludzieludzie ab­so­lut­nieab­so­lut­nie nie wierząnie wierzą żad­nymżad­nym tłumacze­niomgdy mężczyz­na wy­jaśniaskąd ma pod­bi­tema pod­bi­te okoa ko­bieta… no­weno­we futrow dwóch przy­pad­kach ludzieprzy­pad­kach ludzie ab­so­lut­nieludzie ab­so­lut­nie nie wierząab­so­lut­nie nie wierzą żad­nymnie wierzą żad­nym tłumacze­niomskąd ma pod­bi­te okoa ko­bieta… no­we futro

W dwóch przypadkach ludzie absolutnie nie wierzą żadnym tłumaczeniom. Gdy mężczyzna wyjaśnia skąd ma podbite oko, a kobieta... nowe futro.Is­tnieje świat. Pod względem praw­do­podo­bieństwa za­hacza to o gra­nicę niemożli­wości. Byłoby da­lece bar­dziej wiary­god­ne, gdy­by przy­pad­kiem nie is­tniało nic. Wówczas to w żad­nych oko­licznościach nikt nie trudziłby się szu­kaniem od­po­wie­dzi na py­tanie, dlacze­go nic nie istnieje.In­na jest też przy­jaźń mężczyz­ny z ko­bietą (tam gdzie nie ma żad­nej stro­ny ero­tycznej; po­dej­rzli­wi twier­dzą, że zaw­sze jest, ale to niep­rawda) niż dwóch mężczyzn; mężczyźni bo­wiem przyu­cze­ni są zwyk­le po­kazy­wać, że są cy­nika­mi, ale ko­biety nie muszą, z ni­mi więc łat­wiej, gdy jest przy­jaźń, po­rozu­miewać się bez udawania.Wy­nalaz­ki są rzeczą przy­pad­ku i nie mogą być pod­ciągnięte pod żad­ne prawo.Miłość do bliźniego można zdradzić w dwóch przy­pad­kach: niena­widząc go lub nap­rawdę się w nim zakochując.Ja­kie ma szan­se przy­jaźń dwóch ko­biet z przy­jaźnią ko­biety i mężczyz­ny?? Żad­nych.... Zaw­sze wyg­ra ta druga....