w dyskotece sa­me ciała huk i jaz­got na nerw działa ruch i światło os­tre drinki cza­sem coś dla dob­rej minki za­sapa­ni pi­jem w barze faj­ne babki na radarze może by tak jedną z pań tam obstawa a to drań zno­wu ubaw ma­gia świateł w głowie zamęt hu­mor spada nie da rady czas wysiadać *** Dział: Pro­za życia *** Zbig­niew Małecki 


w dyskotece-­me-ciała-huk-i jaz­got-na-nerw-działa-ruch-i światło-os­tre-drinki-cza­sem-coś-dla-dob­rej-minki-za­sapa­-pi­jem-w barze
zibby77w dyskotecesa­meciałahuki jaz­gotnanerwdziałaruchi światłoos­tredrinkicza­semcośdladob­rejminkiza­sapa­nipi­jemw barzefaj­nebabkiradarzemożeby takjednąz pańtamobstawato drańzno­wuubawma­giaświatełgłowiezamęthu­morspadanieda radyczaswysiadaćdziałpro­zażyciazbig­niewmałecki w dyskotece sa­mesa­me ciałaciała hukhuk i jaz­goti jaz­got nana nerwnerw działadziała ruchruch i światłoi światło os­treos­tre drinkidrinki cza­semcza­sem coścoś dladla dob­rejdob­rej minkiminki za­sapa­niza­sapa­ni pi­jempi­jem w barzew barze faj­nefaj­ne babkibabki nana radarzeradarze możemoże by takby tak jednąjedną z pańz pań tamtam obstawato drań zno­wuzno­wu ubawubaw ma­giama­gia światełświateł ww głowiegłowie zamętzamęt hu­morspada nienie da radyda rady czasczas wysiadaćwysiadać ****** działpro­za życiażycia ****** zbig­niewzbig­niew małecki w dyskotece sa­me ciałasa­me ciała hukciała huk i jaz­gothuk i jaz­got nai jaz­got na nerwna nerw działanerw działa ruchdziała ruch i światłoruch i światło os­trei światło os­tre drinkios­tre drinki cza­semdrinki cza­sem coścza­sem coś dlacoś dla dob­rejdla dob­rej minkidob­rej minki za­sapa­niminki za­sapa­ni pi­jemza­sapa­ni pi­jem w barzepi­jem w barze faj­new barze faj­ne babkifaj­ne babki nababki na radarzena radarze możeradarze może by takmoże by tak jednąby tak jedną z pańjedną z pań tamz pań tam obstawaobstawa a to drańa to drań zno­wuto drań zno­wu ubawzno­wu ubaw ma­giaubaw ma­gia światełma­gia świateł wświateł w głowiew głowie zamętgłowie zamęt hu­morzamęt hu­mor spadahu­mor spada niespada nie da radynie da rady czasda rady czas wysiadaćczas wysiadać ***wysiadać *** działpro­za życia ***życia *** zbig­niew*** zbig­niew małecki 

po­wiet­rze stężało ho­ryzont zas­tygł w czerni niepokój ogarnął ciało zadrżało pęknięcie roz­darło niebo huk cisza szum werble błysk rozdarcie kon­wul­sje strach i zamęt sza­leństwo pędzo­ne błyskami je­den za drugim pęd po­wiet­rza oślepia gałęzie lecą huk połamało ogień woda ciemność zgroza cisza ... kap kap pro­mień słońca *** Dział: Przyroda *** Zbig­niew Małecki zasłuchałem się w twój oddech śpisz ja­kie to wspaniałe słyszę bi­cie two­jego serca równo od­mie­rza czas wypoczynku chciałbym cię obudzić lecz tak słod­ko wyglądasz że nie mogę te­go zburzyć posłuchaj jes­teś moim spełnieniem do­pełnieniem moich marzeń bu­forem ha­mującym emocje natchnieniem motywacją cza­sem nar­racją i zastanowieniem a cza­sem westchnieniem i zrozumieniem zaw­sze będziesz moim kluczem do uczuć gorącości na drodze do ra­ju bram *** Dział: Liryki *** Zbig­niew Małecki chy­ba już czas aby zro­bić remanent włas­ne­go życia ta­ki mały audyt dob­re na prawo złe na lewo wewnętrzne biuro sprawiedliwości przep­ro­wadzi dochodzenie su­mienie wy­da wyrok zalecenia zos­taną prze­kaza­ne do realizacji w try­bie natychmiastowym może zdążę z audytem przed końcem mo­jej kadencji *** Dział: Dialo­gi wewnętrzne *** Zbig­niew Małecki skraw­ki ciszy rozerwanej wrzas­ka­mi cywilizacji błąkają się bezradne usiłując się odnaleźć aby cisza mogła znowu się odrodzić *** Dział: Pro­za życia *** Zbig­niew Małecki szu­kasz ekspresji w nud­nym życiu w dniach rozciągniętych aż po horyzont w od­bitkach ludzi o sza­rych twarzach w krop­lach potu co ciało chłodzi to twoich wy­borów droga niepew­nych kroków ucie­czki od wyzwań jeśli szukasz życia kolorów zbierz swą odwagę ruszaj do przodu śmiało podejmuj lo­su wyzwania życie ciekawsze będzie na pweno zab­raknie cza­su na wahania *** Dział: Pro­za życia *** Zbig­niew Małecki poczułem twoją dłoń na mo­jej skroni jej dotyk jedwabisty czuję uczu­cia smak tak czysty jak wo­da ze źródła uczucia jak mor­ska fala a świat się oddala i cze­ka w kącie zapatrzony *** Dział: Liryki *** Zbig­niew Małecki