W dzi­siej­szym życiu świat na­leży tyl­ko do głupców, do niew­rażli­wych, do po­dek­scy­towa­nych. Pra­wo do życia i do zwy­cięstwa zdo­bywa się dziś nieomal ty­mi sa­mymi spo­soba­mi, ja­kimi zdo­bywa się zam­knięcie w do­mu wa­riatów: niez­dolnością do myśle­nia, niemo­ral­nością i hiperekscytacją.


w dzi­siej­szym-życiu-świat-na­ży-tyl­ko-do głupców-do niew­rażli­wych-do po­dek­scy­towa­nych-pra­wo do życia
fernando pessoaw dzi­siej­szymżyciuświatna­leżytyl­kodo głupcówdo niew­rażli­wychdo po­dek­scy­towa­nychpra­wo do życiai do zwy­cięstwazdo­bywa siędziśnieomalty­misa­mymispo­soba­mija­kimizam­knięciew do­muwa­riatówniez­dolnościądo myśle­nianiemo­ral­nościąi hiperekscytacjąw dzi­siej­szym życiużyciu światświat na­leżyna­leży tyl­kotyl­ko do głupcówpra­wo do życia i do zwy­cięstwai do zwy­cięstwa zdo­bywa sięzdo­bywa się dziśdziś nieomalnieomal ty­mity­mi sa­mymisa­mymi spo­soba­mija­kimi zdo­bywa sięzdo­bywa się zam­knięciezam­knięcie w do­muw do­mu wa­riatówniez­dolnością do myśle­nianiemo­ral­nością i hiperekscytacjąw dzi­siej­szym życiu światżyciu świat na­leżyświat na­leży tyl­kona­leży tyl­ko do głupcówpra­wo do życia i do zwy­cięstwa zdo­bywa sięi do zwy­cięstwa zdo­bywa się dziśzdo­bywa się dziś nieomaldziś nieomal ty­minieomal ty­mi sa­mymity­mi sa­mymi spo­soba­mija­kimi zdo­bywa się zam­knięciezdo­bywa się zam­knięcie w do­muzam­knięcie w do­mu wa­riatów

A jed­nak mieli coś wspólne­go ze sobą. On ciągle pragnął zdo­bywać ko­biety ona ar­ka­na wie­dzy . Zdradziło go uza­leżnienie od włas­ne­go ego Przedłożył wolę zdo­bywa­nia ko­biet po­nad wolę zdo­bywa­nia wie­dzy o nich i w pew­nym mo­men­cie naj­ważniej­sze stało się dla niego już tyl­ko zry­wanie jabłek . Jakże często zwykła kpi­na by­wa je­dynym oparciem.God­ności nie zdo­bywa się sa­mym roz­pra­wianiem o niej.Po­laków nie zdo­bywa się groźbą, tyl­ko sercem.Pa­radoks mężczyzny Czuję się jak­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Pos­ta­wiono prze­de mną ko­lej­ne wyzwanie, i wy­daję mi się, że mu podołałam. Czuję się jak gdy­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Po­konałam jedną ze swoich słabości. Udało mi się. Czuję się jak­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Od dzi­siaj uwierzę w siebie. Będę tą wiarę trzy­mać moc­no przy so­bie by jej nie puścić.Prze­konań nie zdo­bywa się łat­wo, a jeśli dochodzi się do nich bez tru­du, oka­zuje się wkrótce, że są bez­wartościowe i niez­dolne sta­wić opór w walce.