W dzie­dzi­nie ducha rolą większości jest słucha­nie i ot­wiera­nie się na ko­goś, ko­mu da­ne było doświad­cze­nie wyk­raczające po­za spra­wy jedze­nia, schro­nienia, po­tom­stwa i majątku.


w dzie­dzi­nie-ducha-rolą-większoś-jest słucha­nie-i ot­wiera­nie ę-na ko­goś-ko­mu-da­ne-było-doświad­cze­nie-wyk­raczają
c » joseph campbell » potęga mituw dzie­dzi­nieducharoląwiększościjest słucha­niei ot­wiera­nie sięna ko­gośko­muda­nebyłodoświad­cze­niewyk­raczającepo­zaspra­wyjedze­niaschro­nieniapo­tom­stwai majątkuw dzie­dzi­nie duchaducha roląrolą większościwiększości jest słucha­niejest słucha­nie i ot­wiera­nie sięi ot­wiera­nie się na ko­gośko­mu da­neda­ne byłobyło doświad­cze­niedoświad­cze­nie wyk­raczającewyk­raczające po­zapo­za spra­wyspra­wy jedze­niapo­tom­stwa i majątkuw dzie­dzi­nie ducha roląducha rolą większościrolą większości jest słucha­niewiększości jest słucha­nie i ot­wiera­nie sięjest słucha­nie i ot­wiera­nie się na ko­gośko­mu da­ne byłoda­ne było doświad­cze­niebyło doświad­cze­nie wyk­raczającedoświad­cze­nie wyk­raczające po­zawyk­raczające po­za spra­wypo­za spra­wy jedze­nia

Doświad­cze­nie stworzyło sztukę, brak zaś doświad­cze­nia - przypadek. -Arystoteles
doświad­cze­nie-stworzyło-sztukę-brak-zaś-doświad­cze­nia- przypadek
Dos­trzegłem moich praw­dzi­wych bogów... bogów większości z ludzi - jedze­nie i pi­cie, bez­pie­czeństwo w kon­formiz­mie. Popiół. -R » Anne Rice » Wywiad z wampirem
dos­trzegłem-moich-praw­dzi­wych-bogów-bogów większoś-z ludzi- jedze­nie-i pi­cie-bez­pie­czeństwo-w kon­formiz­mie-popiół
Mu­zyka to przy­jem­ność, ja­kiej dusza ludzka doświad­cza przez licze­nie, nie zdając so­bie spra­wy, że ma do czy­nienia z liczeniem. -Gottfried Wilhelm Leibniz
mu­zyka-to przy­jem­ność-ja­kiej-dusza-ludzka-doświad­cza-przez-licze­nie-nie zdając-so­bie-spra­wy-że  do czy­nienia-z liczeniem