W fil­mach występuję za dar­mo. Żądam na­tomiast po­kaźnej re­kom­pensa­ty za uciążli­wość by­cia gwiazdą.


w fil­mach-występuję-za dar­mo-Żądam na­tomiast-po­kaźnej-re­kom­pensa­ty-za uciążli­wość-by­cia-gwiazdą
michelle pfeifferw fil­machwystępujęza dar­moądam na­tomiastpo­kaźnejre­kom­pensa­tyza uciążli­wośćby­ciagwiazdąw fil­mach występujęwystępuję za dar­moŻądam na­tomiast po­kaźnejpo­kaźnej re­kom­pensa­tyre­kom­pensa­ty za uciążli­wośćza uciążli­wość by­ciaby­cia gwiazdąw fil­mach występuję za dar­moŻądam na­tomiast po­kaźnej re­kom­pensa­typo­kaźnej re­kom­pensa­ty za uciążli­wośćre­kom­pensa­ty za uciążli­wość by­ciaza uciążli­wość by­cia gwiazdąŻądam na­tomiast po­kaźnej re­kom­pensa­ty za uciążli­wośćpo­kaźnej re­kom­pensa­ty za uciążli­wość by­ciare­kom­pensa­ty za uciążli­wość by­cia gwiazdąŻądam na­tomiast po­kaźnej re­kom­pensa­ty za uciążli­wość by­ciapo­kaźnej re­kom­pensa­ty za uciążli­wość by­cia gwiazdą

-Ma­mo ,a świat był kiedyś czarno-biały? -Nie . -To dlacze­go w fil­mach tak jest ? Roz­mo­wa mo­jej młod­szej sios­try z mamą..Szczęśli­wym byc to przy­wilej kochających. Bo czyż jest coś bar­dziej uszczęśli­wiające­go od kocha­nia, czy kom­fortu uczu­cia by­cia kochanym?? Ziemia - nasza bab­cia w po­dar­tych łapciach.Cza­sami w życiu można so­bie poz­wo­lić na kom­fort by­cia smutnym.Niepo­koi mnie, że to sa­mo możemy widzieć inaczej. Że każdy ma w oczach ja­kiś fil­tr i ten fil­tr po­wodu­je, iż widzi się zu­pełnie in­ne rzeczy, pat­rząc na to sa­mo. To jak uz­godnić przeszłość? Pi­sanie jest des­pe­racką próbą wy­dar­cia z sa­mot­ności od­ro­biny god­ności i trochę pieniędzy.