W grun­cie rzeczy oka­zuje się, że pil­no­wanie pieniędzy jest bar­dziej kłopot­li­we niż ich zdobycie.


w grun­cie-rzeczy-oka­zuje-ę-że pil­no­wanie-pieniędzy-jest bar­dziej-kłopot­li­we-ż-ich-zdobycie
michel eyquem de montaignew grun­cierzeczyoka­zujesięże pil­no­waniepieniędzyjest bar­dziejkłopot­li­weniżichzdobyciew grun­cie rzeczyrzeczy oka­zujeoka­zuje sięże pil­no­wanie pieniędzypieniędzy jest bar­dziejjest bar­dziej kłopot­li­wekłopot­li­we niżniż ichich zdobyciew grun­cie rzeczy oka­zujerzeczy oka­zuje sięże pil­no­wanie pieniędzy jest bar­dziejpieniędzy jest bar­dziej kłopot­li­wejest bar­dziej kłopot­li­we niżkłopot­li­we niż ichniż ich zdobyciew grun­cie rzeczy oka­zuje sięże pil­no­wanie pieniędzy jest bar­dziej kłopot­li­wepieniędzy jest bar­dziej kłopot­li­we niżjest bar­dziej kłopot­li­we niż ichkłopot­li­we niż ich zdobycieże pil­no­wanie pieniędzy jest bar­dziej kłopot­li­we niżpieniędzy jest bar­dziej kłopot­li­we niż ichjest bar­dziej kłopot­li­we niż ich zdobycie

Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego.Wszys­cy ludzie w grun­cie rzeczy są lep­si aniżeli ich zewnętrzne ob­licze, niż krępujące ich pozory.Wielu z nas obiera so­bie rożne ce­le. Naj­ważniej­sze jest to jak dążymy do ce­lu, jak wygląda nasza wędrówka. Często oka­zuje się dużo bar­dziej war­tościowa od sa­mego ce­lu, który jest tyl­ko nikłą chwilą.Bar­dziej strzeż się po­wie­rzo­nych ta­jem­nic, niż pieniędzy.W su­mie działanie Kościoła wy­dało mu się znacznie bar­dziej up­rawnione w przy­pad­ku pog­rzebów niż na­rodzin czy ślubów. Kościół był tu w swoim żywiole, miał coś do po­wie­dze­nia na te­mat śmier­ci; w wy­pad­ku miłości było to zde­cydo­wanie bar­dziej wątpliwe.Rzeczy, które próbują wyglądać jak rzeczy, często wyglądają bar­dziej jak rzeczy niż sa­me rzeczy.