W imieniu Pohala Ceprów pseprasamy Za tych górali Co w ca­sie wyborów Z tym pffffu Komorowskim Na try­bunie stali I za tych co dla dudków Z osius­tką Ko­pacz Po Du­naj­cu plywali 


w imieniu-pohala-ceprów-pseprasamy-za-tych-górali-co-w ca­sie-wyborów-z-tym-pffffu-komorowskim-na-try­bunie-stali-i-za tych-co dla-dudków-z
rozarw imieniupohalaceprówpseprasamyzatychgóralicow ca­siewyborówtympffffukomorowskimnatry­buniestaliza tychco dladudkówosius­tkąko­paczpodu­naj­cuplywali w imieniu pohalapohala ceprówceprów pseprasamypseprasamy zaza tychtych góraligórali coco w ca­siew ca­sie wyborówwyborów zz tymtym pffffupffffu komorowskimkomorowskim nana try­bunietry­bunie stalistali ii za tychza tych co dlaco dla dudkówdudków zz osius­tkąosius­tką ko­paczko­pacz popo du­naj­cudu­naj­cu plywali w imieniu pohala ceprówpohala ceprów pseprasamyceprów pseprasamy zapseprasamy za tychza tych góralitych górali cogórali co w ca­sieco w ca­sie wyboróww ca­sie wyborów zwyborów z tymz tym pffffutym pffffu komorowskimpffffu komorowskim nakomorowskim na try­buniena try­bunie stalitry­bunie stali istali i za tychi za tych co dlaza tych co dla dudkówco dla dudków zdudków z osius­tkąz osius­tką ko­paczosius­tką ko­pacz poko­pacz po du­naj­cupo du­naj­cu plywali 

Dla tych co mijasz I tych co idą z Tobą Na tym świecie żyj  -matijah
dla-tych-co mijasz-i-tych-co idą-z tobą-na-tym-świecie-żyj 
Życie by­wa ok­rutne dla tych, którzy kierują się uczu­ciami. Dla tych co myślą jest jedną wielką parodią. -qches
Życie-by­wa-ok­rutne-dla-tych-którzy-kierują ę-uczu­ciami-dla tych-co myślą-jest jedną-wielką-parodią
Samotność jest przyjemnością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, co są do niej zmuszeni. -Władysław Tatarkiewicz
samotność-jest-przyjemnośą-dla-tych-którzy-jej-pragną-i-męką-dla-tych-co-są-do-niej-zmuszeni
Świat jest ko­medią dla tych, co myślą. I tra­gedia dla tych, co odczuwają. -Horace Walpole
Świat-jest ko­medią-dla-tych-co myślą-i tra­gedia-dla-tych-co odczuwają
Sa­mot­ność jest przy­jem­nością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, co są do niej zmuszeni. -Władysław Tatarkiewicz
sa­­ność-jest przy­jem­nośą-dla-tych-którzy-jej-pragną-i męką-dla-tych-co są do niej-zmuszeni
Życie jest ko­medią dla tych, którzy pat­rzą, a tra­gedią dla tych, którzy czują. -Jonathan Swift
Życie-jest ko­medią-dla-tych-którzy-pat­rzą-a tra­gedią-dla-tych-którzy-czują