w kąci­ku kla­sy stoi w do­nicy pachnące la­sem jodłowe drzew­ko. michał i jerzy za­wiesi­li na nim lam­pki. ka­mil za­wie­sza szyszki, a to­mek gwiaz­dki. za chwilę ola do­da pa­wie oczka, a ha­nia mucho­mor­ki. nasza pa­ni po­wiesi na czub­ku choin­ki złotą gwiaz­dkę. jeszcze tyl­ko trochę wa­ty lek­kiej jak puch i choin­ka ub­ra­na. te­raz wygląda jak królew­na z bajki 


w ką­ku-kla­sy-stoi-w do­nicy-pachną-­sem-jodłowe-drzew­ko-michał i jerzy-za­wiesi­li-na nim-lam­pki-ka­mil za­wie­sza-szyszki
lovely-girlw kąci­kukla­systoiw do­nicypachnącela­semjodłowedrzew­komichał i jerzyza­wiesi­lina nimlam­pkika­mil za­wie­szaszyszkia to­mekgwiaz­dkiza chwilęolado­dapa­wieoczkaa ha­niamucho­mor­kinasza pa­nipo­wiesina czub­kuchoin­kizłotągwiaz­dkęjeszcze tyl­kotrochęwa­tylek­kiejjak puchi choin­kaub­ra­nate­raz wyglądajak królew­naz bajki w kąci­ku kla­sykla­sy stoistoi w do­nicyw do­nicy pachnącepachnące la­semla­sem jodłowejodłowe drzew­komichał i jerzy za­wiesi­liza­wiesi­li na nimna nim lam­pkika­mil za­wie­sza szyszkia to­mek gwiaz­dkiza chwilę olaola do­dado­da pa­wiepa­wie oczkaa ha­nia mucho­mor­kinasza pa­ni po­wiesipo­wiesi na czub­kuna czub­ku choin­kichoin­ki złotązłotą gwiaz­dkęjeszcze tyl­ko trochętrochę wa­tywa­ty lek­kiejlek­kiej jak puchjak puch i choin­kai choin­ka ub­ra­nate­raz wygląda jak królew­najak królew­na z bajki w kąci­ku kla­sy stoikla­sy stoi w do­nicystoi w do­nicy pachnącew do­nicy pachnące la­sempachnące la­sem jodłowela­sem jodłowe drzew­komichał i jerzy za­wiesi­li na nimza­wiesi­li na nim lam­pkiza chwilę ola do­daola do­da pa­wiedo­da pa­wie oczkanasza pa­ni po­wiesi na czub­kupo­wiesi na czub­ku choin­kina czub­ku choin­ki złotąchoin­ki złotą gwiaz­dkęjeszcze tyl­ko trochę wa­tytrochę wa­ty lek­kiejwa­ty lek­kiej jak puchlek­kiej jak puch i choin­kajak puch i choin­ka ub­ra­nate­raz wygląda jak królew­na z bajki 

Skra­wek miłości Spod choin­ki wygląda Jak­by nig­dy nic Czas Wi­gilij­nych wzruszeń, a jed­nak to poruszę... Piękno choin­ki, pier­wszej gwiaz­dki czar rozbłyśnie. Wspom­nieniami podzielić się w ten dzień, opłat­kiem i mod­litwą również w tę noc... I zno­wu za rok to sa­mo cze­ka nas, lecz za­pamiętać można, że miłością dzień w dzień ra­dować się warto.Tyl­ko pa­miętaj: każde­go dnia pat­rzy­my w to sa­mo Niebo z nadzieją, że będzie jeszcze tak jak kiedyś… To właśnie marze­nia były z Na­mi od sa­mego początku, to One wszys­tko bu­dowały… Nie za­bija­my ich Naszą obojętnością, kto wie może na zniszczo­nych fun­da­men­tach z cza­sem uda nam się raz jeszcze raz wszys­tko od no­wa zbu­dować - może pot­rze­ba Nam tyl­ko Wiary w Siebie nawzajem...Gwiaz­dy i gwiaz­dki, to są na niebie i tam pozostaną.Dam Ci gwiaz­dkę z nieba Dla mnie? Nie! Nie trze­ba. To czym mogę Cię uraczyć, By za bar­dzo nie zniesmaczyć. Nie chcę gwiaz­dek, są na niebie Pot­rze­buję tyl­ko Ciebie.Kiedy coś się dzieje, budzi się w nas is­kra, która łączy nas z tym wy­darze­niem, łączy z in­ny­mi ludźmi, i tak połączo­nych rozświet­la od wewnątrz, niczym lam­pki na choin­ce, pos­kręca­ne, ale wciąż połączo­ne z prze­wodem. Niektóre gasną, in­ne mi­goczą, jeszcze in­ne pro­mienieją jas­nym moc­nym światłem, ale wszys­tkie są na jed­nym kablu.